Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi roku 2024

Prezenčně

Jedinečná průřezová „speciálka“ s odborníky na každou z oblastí na zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků po posledních novelách.
Zaměřeno i na současnou situaci při zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny.
Doplněno bohatými příklady z praxe všech lektorů.

GARANCE KONÁNÍ

Lektoři

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Detail lektora

Tomáš Novotný

Tomáš Novotný

Detail lektora

Další 2 lektoři

Termín

27. – 28. 11. 2023; 9:00–17:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

13.5

Program

1. den
9:00–10:00 • Úvod do problematiky • Mgr. Magdaléna Vyškovská
• rozdělení cizinců z pohledu aplikovatelných předpisů,
• smlouvy o zamezení dvojího zdanění,
• evropská legislativa pro oblast sociálního zabezpečení a pro oblast vysílání zaměstnanců,
• bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení,
• vztah mezinárodních smluv a evropského práva k českým předpisům pro oblast zdanění a pojištění,
• úvod do případových studií řešených jednotlivými přednášejícími.

10:15–12:15 • Pobyt a zaměstnání cizinců na území ČR/SCHENGENU • Mgr. Tomáš Petyovský
• rozdílné povinnosti občanů EU, EHP a občanů třetích států,
• přímé zaměstnání v České republice, vyslání cizince do České republiky,
• přehled pobytových titulů na území ČR/Schengenu – zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, sezónní zaměstnanci procedury, lhůty,
• zaměstnávání občanů Ukrajiny – dočasná ochrana versus standardní režim a jak to bude s dočasnou ochranou dále,
• specifické situace související se zaměstnáváním občanů Ukrajiny (zdravotní prohlídky, povolávací rozkaz, prodloužení dočasné ochrany),
• praktický postup ze strany zaměstnavatele a zaměstnance při zaměstnávání cizinců v ČR,
• ohlašovací povinnosti cizinců,
• specifika dlouhodobého pobytu cizinců za účelem zaměstnání v ČR,
• programy vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, kvalifikovaný zaměstnanec a program klíčový a vědecký personál, sezónní zaměstnanci,
• Brexit a jeho dopady na UK občany pracující v ČR,
• povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajících cizince,
• práce cizinců z domova v zahraničí a povinnosti českých zaměstnavatelů,
• specifické situace související se zaměstnáváním občanů Ukrajiny (povolávací rozkaz)
• prodloužení stávajících pobytů,
• aktuální novly zákonů a co to znamená pro zaměstnavatele.

13:15–17:00 • Pracovněprávní aspekty zaměstnávání cizinců v ČR; kontroly dodržování povinností zaměstnavatelů v ČR • Mgr. Tomáš Petyovský
• postavení občanů EU,
• zaměstnávání cizinců ze třetích zemí,
• volný přístup občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou na trh práce,
• povolení k zaměstnávání a výjimky, kdy cizinec toto povolení nepotřebuje,
• zadávání volných míst pro cizince,
• vysílání zaměstnanců do ČR, poskytování minimálních pracovněprávních podmínek a ohlašovací povinnosti zahraničních zaměstnavatelů v ČR, vyslání delší než 12, resp. 18 měsíců a nové povinnosti vysílajících zaměstnavatelů, judikatura Nejvyššího správního soudu k vysílání občanů třetích států do ČR v rámci poskytování služeb,
• ručení českých subjektů za dodržování minimální mzdy zaměstnanců vyslaných do ČR,
• kontrolní činnost orgánů inspekce práce,
• práva a povinnosti zaměstnavatelů v průběhu kontroly a výsledky kontroly,
• přestupky a správní delikty – průběh řízení,
• možné sankce za porušení předpisů v této oblasti z pohledu orgánů inspekce práce,
• práce cizinců z domova v zahraničí a povinnosti českých zaměstnavatelů,
• změna zaměstnavatele v případě cizinců.

2. den 9:00–11:00 • Sociální zabezpečení, nemocenské pojištění cizinců, odvod pojistného na sociální zabezpečení ve vztahu k zaměstnávání cizinců • Tomáš Novotný
• základní výklad nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009,
• účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí podle koordinačních nařízení,
• dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
• některé problematické otázky při aplikaci koordinačních nařízení,
• dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU),
• postup při žádosti o vystavení formuláře A1,
• potvrzení o podání žádosti o formulář A1,
• speciální přístup k žádostem o formulář A1 u pracovníků z domova, home office/telework, rámcová dohoda o výjimce pro vybrané státy (Rakousko, Německo), aktuální praxe a výklady ČSSZ
• uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění podle koordinačních nařízení,
• vracení přeplatků na pojistném v případě zpětném určení legislativy jiného členského státu, • mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel,
• Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK,
• účast občanů Ukrajiny na pojištění v České republice, zápočet doby účasti na nemocenském pojištění, nemocenské dávky,
• nový formulář oznámení o nástupu do zaměstnání a rozšíření rozsahu ohlašovaných údajů,
• bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení, nová smlouva s Mongolskem a Bosnou a Hercegovinou.

11:15–12:45 • Zdravotní pojištění s mezinárodním prvkem • PhDr. Mgr. Adam Ander
• veřejné zdravotní pojištění – nároky cizinců ze států EU i mimo EU,
• evropská koordinační nařízení – pravidla pro zdravotní pojištění (věcné dávky) cizinců z EU, • rozsah nároků na zdravotní péči (nezbytná, plná, plánovaná péče – související formuláře a administrativa),
• zdravotní pojištění a péče nezaopatřených rodinných příslušníků občanů EU,
• nárok na zdravotní péči zaměstnanců s bydlištěm v ČR pojištěných v jiném členském státě,
• plánovaná zdravotní péče v zahraničí (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011),
• bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení – pravidla pro zdravotní pojištění a péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků,
• třetí státy – pravidla pro zdravotní pojištění a péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (nejednoznačný výklad přeshraničního prvku, nařízení EP a Rady 1231/2010),
• novely zákona o veřejném zdravotním pojištění – správní řízení o nárocích pojištěnců, o účasti v systému veřejného zdravotního pojištění a změna okruhu pojištěných osob,
• Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK,
• Lex Ukrajina – zdravotní pojištění občanů Ukrajiny,
• mezinárodní pronájem pracovní síly a odvod pojistného,
• typy průkazů zdravotního pojištění.

13:45–16:45 • Daňová problematika zaměstnávání v ČR, daňová a právní problematika vysílání do zahraničí • Mgr. Magdaléna Vyškovská
• informace o základních novelizovaných ustanoveních zákona o daních z příjmů týkajících se cizinců,
• novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2023 a 2024 ve vztahu ke zdanění příjmů cizinců v ČR a příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí, pokyn D 59 a nové výklady k zákonu o dani z příjmů v oblasti mezinárodního zdanění,
• zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly a určení, kdo je plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti, vyslaní zaměstnanci do ČR),
• důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,
• zdanění příjmů jednatelů – nerezidentů a dalších členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR,
• specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí, zahraniční home-office, propočet části příjmu podléhající zdanění v ČR a mimo ČR,
• zálohy na daň v České republice, kdy jsou povinné a kdy je naopak zaměstnavatel odvádět nemá, opravy základu daně prováděné zaměstnavatelem podle § 38i zákona o daních z příjmů při nesprávném uplatnění slevy na dani nebo daňového zvýhodnění podle toho, zda oprava z viny zaměstnavatele nebo zaměstnance, judikatura NSS,
• výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců,
• progresivní zdanění u příjmů zaměstnanců,
• omezení nároku na slevy na dani u daňových nerezidentů u zaměstnavatele, možnost uplatnění u daňových rezidentů EU a EHP prostřednictvím daňového přiznání, judikatura NSS,
• specifická osvobození od zdanění u některých příjmů u občanů Ukrajiny – uprchlíků (koordinační výbory),
• právní a daňové aspekty vysílání pracovníků z ČR do jiných členských států EU, povinnost hradit odměnu ve výši podle zahraničních předpisů a dodržování dalších minimálních pracovněprávních standardů v jiných členských státech EU, nové právní povinnosti při vyslání delším než 12, respektive 18 měsíců, srovnatelné podmínky ubytování, zahraniční cestovní náhrady atd. po zásadní novele směrnice o vysílání pracovníků do členských států EU (směrnice EP a Rady 96/71 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb), speciální pravidla podle měrnice EP a Rady (EU) 2020/105, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy,
• rozšířené ohlašovací povinnosti při vyslání do jiných členských států EU příslušným úřadům v zahraničí a sankce za porušení této povinnosti,
• zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění,
• vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání a dopad na zdanění zaměstnanců v zahraničí,
• související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,
• zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),
• vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců,
• zamezení dvojího zdanění při progresivním zdanění.

16:45–17:00 • Finální zhodnocení případových studií • Mgr. Magdaléna Vyškovská
Případové studie se zohledněním povinností z hlediska cizineckého a pracovního práva, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, sociálního pojištění, zdravotního pojištění u zaměstnání občana EU v ČR, vyslání zaměstnance z České republiky do jiného členského státu EU, zaměstnání občana ČR u zahraniční společnosti, nárok na slevy na dani, způsob výpočtu daňové povinnosti.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Především personalistům, mzdovým účetním, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům i auditorům a všem, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, pracujícími na území ČR, jakož vysílanými z ČR.

Přínos/cíl

Průřezový seminář je zaměřen, vedle základního výkladu týkajícího se právních podmínek zaměstnávání cizinců v ČR, jejich pojištění a zdanění, také na dále uvedené problémové situace a na praktické zkušenosti s jejich řešením.

Do zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do jiných členských států se promítly nejen novelizace zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti i tuzemského zákoníku práce, ale také obdobné zahraniční úpravy, které zapracovaly novelizaci směrnice o vysílání pracovníků.

Do tohoto tématu zasáhl válečný konflikt vyvolaný Ruskou federací na Ukrajině, kdy v České republice přibylo velké množství potenciálních pracovníků z Ukrajiny se speciálním režimem zaměstnání při udělení tzv. dočasné ochrany. Je velmi důležité rozpoznat, kdy se na občana Ukrajiny vztahuje speciální režim a kdy naopak podléhá všem povinnostem, které se týkají občanů třetích států. Jak to bude s těmito zaměstnanci v dalším roce? Můžou s nimi zaměstnavatelé nadále počítat?

Zahraniční home-office může mít vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost k předpisům sociálního a zdravotního pojištění, na zdanění zaměstnanců (výpočet podílu jejich příjmů, který podléhá zdanění v České republice, jedná-li se o daňové nerezidenty). Pro oblast pojištění v evropských státech lze nově využít rámcových dohod na udělení výjimky.

Nové otázky přišly také se zaměstnáváním občanů Velké Británie, a to ve všech probíraných oblastech.

Seminář přináší aktuální výklad cizineckého práva, pracovněprávních aspektů zaměstnávání cizinců v ČR včetně zkušeností z kontrol realizovaných inspektoráty práce. Dále rozebere podmínky vysílání zaměstnanců do České republiky i z České republiky do jiných členských států EU ve světle směrnice o vysílání pracovníků a speciální směrnice týkající se řidičů v mezinárodní dopravě.
Pro zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí je nezbytná znalost principů obsažených v koordinačních nařízeních EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009) a dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení.

Účastí v tomto semináři získáte informace o změnách v související právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, které se týká zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků.

Budete také seznámeni s aktuální daňovou problematikou ve vztahu k zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí zejména do EU, se speciálními pravidly týkajícími se práce ze zahraničního home-office.
Rozebrána bude i novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2023 a 2024, jakož i pokyn GFŘ D-59, výsledky koordinačních výborů a aktuální judikatura.

Výkladu imigračního a pracovního práva se ujme zkušený advokát se specializací na tuto oblast, výklad sociálního a zdravotního pojištění představí odborníci z ČSSZ a Kanceláře zdravotního pojištění, daňovou oblast odborně zajistí daňová poradkyně zaměřující se na pracovní migraci.

Vzdělávací program bude doplněn příklady z praxe řešenými postupně jednotlivými lektory podle oblastí, které přednášejí, a závěrečnou případovou studií shrnující celou problematiku.

Moderuje: Mgr. Magdaléna Vyškovská

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

6 290 Kč bez DPH

7 611 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

27. 11. 2023
Praha

Cenové varianty

2307690

6 290 Kč

cena bez DPH

7 611 Kč

cena s DPH

230769A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

11 951 Kč

cena bez DPH

14 461 Kč

cena s DPH

230769B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

16 983 Kč

cena bez DPH

20 549 Kč

cena s DPH

230769C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

21 386 Kč

cena bez DPH

25 877 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo