Reklamační řád

Obecná ustanovení
Společnost 1. VOX a.s., IČO: 27204987, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vl. 9706, poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí, poradenství a e-learningu, vydává tento reklamační řád (viz zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Rozsah a podmínky reklamace nebo stížnosti – KURZY A SEMINÁŘE

Zákazník má právo podat společnosti 1. VOX a.s. reklamaci nebo stížnost na poskytnuté vzdělávací akce, a to z důvodu:

  • Způsobu výuky lektora
  • Metodického obsahu akce
  • Organizace akce

Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1 nebo e-mailem na vox[zavináč]vox-kurzy.cz.

Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

  • Kontaktní údaje (IČO, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
  • Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
  • Identifikaci akce – datum, název, případně číslo faktury k dané akci
  • Popis – důvod reklamace/stížnosti

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

Společnost je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena do 1. VOX a.s.

Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu:

Způsobu výuky lektora, metodického obsahu kurzu nebo organizace kurzu:

  • Pracovník zákaznického servisu reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje osobu odpovědnou za řešení reklamací/stížností.
  • Odpovědná osoba prověří předmět – důvod reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních účastníků akce, konzultací s lektorem atd.) a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. náhradu kurzu účastí v jiném termínu, vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace

Společnost je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace doručena do 1. VOX a.s.

Způsob řešení reklamace

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, má kupující možnost v případě reklamace domáhat se zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Společná závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 7. 2021 a platí za upřesnění obchodních podmínek společnosti 1. VOX a.s. – obchodní podmínky jsou k dispozici zde.

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO