Daňový profesionál® – naše znalosti Vás jistí

Komplexní pohled na daňový systém ČR, aktuální informace a jejich praktické využití. Cyklus kurzů je vhodnou přípravou pro zkoušky u KDP ČR, nebo také pro daňové poradce, auditory, účetní a ekonomy a soudní znalce, kteří nemohou bez průběžného vzdělávání a znalosti aktuální legislativy kvalitně vykonávat svou praxi. Cyklus se uskuteční 6. 8. – 18. 9. 2024 v online formě i učebnách VOX.

 

Možnosti registrace

Kompletní cyklus – nabízí ucelený komplexní pohled za zvýhodněnou cenu při pořízení celého cyklu. Po absolvování většiny seminářů lze absolvovat test a získat certifikát IES.

Jeden z šesti modulů – každý modul představuje skupinu seminářů. Registrací získáte komplexní pohled v rámci daného okruhu. Jednotlivé moduly jsou vypsány dle barev níže.

Pouze konkrétní seminář – zpravidla jednodenní školení s konkrétním zaměřením. Semináře jsou vypsány v rámci modulů níže a podrobný program v jednotlivých odkazech.

6. – 7. 8. 2024 Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice

Bc. Zdeněk Vondrák se bude ve svém výkladu věnovat základním pojmům daňového řádu, základnímu schématu daň. procesu, základním zásadám správy daní, elektronické komunikaci se správcem daně, aktuální variantě daňové informační schránky

a dalším 14 tématům z pohledu teorie i praxe. Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálním daňovém procesu, získáte přehled o připravovaných změnách a seznámíte se s poslední novelou Daňového řádu …číst více

12. 8. 2024 Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko

Bc. Marta Šťastná – průřezově problematická místa zákona o DPH v aktuálním znění včetně výkladových stanovisek GFŘ se zaměřením na uplatňování DPH v tuzemsku. …číst více

15. 8. 2024 DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi

Bc. Marta Šťastná – aktuální podoba uplatňování DPH ve vztahu k EU a třetím zemím. Školení …číst více

19. 8. 2024 Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby

Ing. Jan Vorlíček – částí zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob. Součástí výkladu budou novely zákona k uvedené problematice přijaté v průběhu roku …číst více

20. 8. 2024 Zákon o daních z příjmů – právnické osoby

Ing. Ilona Součková – podrobný výklad změn provedených novelou zákona o daních z příjmů účinnou pro rok 2024 …číst více

21. 8. 2024 Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů

Ing. Ilona Součková – postupy při pořizování, odpisování i vyřazování hmotného a nehmotného majetku. …číst více

2. 9. 2024 Daň z příjmů právnických osob (příklady)

Bc. Marta Šťastná – po absolvování semináře budete umět příklady nejen vyřešit, ale jejich řešení i zdůvodnit a opřít o příslušná zákonná ustanovení …číst více

3. 9. 2024 Daň z příjmů fyzických osob (příklady) I.

Ing. Aneta Pich – (zkušební komisařka při KDP ČR) – povede program o 17 bodech včetně komplexního příkladu na zdanění příjmů FO …číst více

4. 9. 2024 Daň z přidané hodnoty (příklady)

Bc. Marta Šťastná – průřez zákonem o DPH v praktických příkladech • osoby povinné a nepovinné k dani • počítání obratu • povinnost registrace • místo plnění …číst více

12. 9. 2024 Daň z příjmů fyzických osob (příklady) II.

Ing. Zdeněk Burda – • základ daně • osvobození starobních důchodů • autorské honoráře • příjmy ze závislé činnosti a některá plnění …číst více

Malé daně – výklad zákonů

27. – 29. 8. 2024 Získejte přehled v dani z nemovitých věcí, dani z hazardních her, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologické dani. Modul tvoří čtyři semináře, které lze absolvovat dohromady, nebo samostatně.

Zobrazit modul →

27. 8. 2024 Zákon o spotřebních daních a ekologická daň

Ing. Ivo Šulc – možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. Vhodný je nejen pro pokročilé a zkušené, ale vzhledem ke stále častějším problémům s aplikací těchto daní i pro laiky …číst více

28. 8. 2024 Zákon o dani silniční

Ing. Julie Vasko – výklad včetně výpočtu daňové povinnosti a vyplnění daňového přiznání. Ucelený pohled na daň silniční. Výklad zákona bude veden s vazbou na vybraná související ustanovení, pojmy, definice v oblasti daní z příjmů a právní úpravy provozování vozidel na pozemních …číst více

28. 8. 2024 Zákon o dani z hazardních her

JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. – principy zdanění hazardních her. Dozvíte se odpovědi na otázky vyvstávající při uplatňování relativně nové právní úpravy daně z hazardních her v praxi. Pozornost bude věnována i vazbě na zákon …číst více

29. 8. 2024 Zákon o dani z nemovitých věcí

Ing. Jan Koreček (pracovník GFŘ z Oddělení majetkových daní a daně silniční) – správné postupy při zpracování daňového přiznání pro jednotlivé druhy nemovitých věcí a informaci o dalším legislativním vývoji. …číst více

Výklad účetnictví a příklady účetní I.

10. – 11. 9. 2024 Osvojte si nejdůležitější České účetní standardy, celkovou koncepci finančního účetnictví, vazby mezi účetnictvím a daněmi a další témata. Modul tvoří jeden dvoudenní seminář.

Zobrazit modul →

10. – 11. 9. 2024 Výklad účetnictví a příklady účetní I.

Ing. Jana Pilátová (daňová poradkyně a auditorka, členka Výkonného výboru KA ČR) připravila seminář, na kterém si osvojíte nejdůležitější České účetní standardy (ČÚS), celkovou koncepci finančního účetnictví, vzájemné vazby mezi daněmi

a účetnictvím a také výklad nejčastěji používaných Českých účetních standardů, a to i ve vazbě na interpretace Národní účetní rady. Program je strukturován do tří částí: právní rámec, výklad jednotlivých okruhů včetně příkladů …číst více

Výklad účetnictví a příklady účetní II.

17. – 18. 9. 2024 Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví, které předpokládají zvládnutou účetní teorii. Modul tvoří jeden dvoudenní seminář.

Zobrazit modul →

17. – 18. 9. 2024 Výklad účetnictví a příklady účetní II.

Ing. Jana Pilátová (daňová poradkyně a auditorka, členka Výkonného výboru KA ČR) si připravila výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů: • opravné položky (ČÚS 005) + daňové opravné položky (zákon o rezervách) • rezervy (ČÚS 004) + daňové rezervy (zákon o rezervách) • kursové

rozdíly (ČÚS 006) + interpretace Národní účetní rady • odložená daň (ČÚS 003) • inventarizační rozdíly (ČÚS 007) • kapitálové účty (část ČÚS 018), • změny vlastního kapitálu (ČÚS 012) • specifika různých forem podnikání na jednotlivé položky vlastního kapitálu (a.s., s.r.o. versus v.o.s. …číst více

Certifikace a test IES

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu. Podmínkou k získání mezinárodního certifikátu IES je absolvování modulů 1, 2, 3, a 4. (Cena testu není součástí kurzovného).

Přihlásit se k testu →

PLUS DALŠÍ NAVAZUJÍCÍ ŠKOLENÍ

Následující školení nejsou součástí cyklu Daňový profesionál. Tematicky ale navazují na cyklus a při pořízení cyklu získáte na tyto kurzy 50% slevu. Z cyklu jsou tyto kurzy vyloučeny, jelikož je těmto tématům věnována u zkoušek KDP ČR menší pozornost (vždy jen jedna otázka), než tématům z modulů cyklu 1 až 6.

13. 8. 2024 Právní minimum pro daňové poradce

Ing. Tereza Krupová, Ph.D. – vedoucí Oddělení metodiky a kontroly střetu zájmů Ministerstva spravedlnosti o hlavních právních předpisech pro daňové a účetní profese …číst více

21. 8. 2024 Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv

Ing. Václav Zíka – praktický výklad a detailní rozbor článků jednotlivých smluv o zamezení dvojího zdanění …číst více

22. 8. 2024 Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Magdaléna Plevová – praní špinavých peněz, legalizace výnosů z trest. činnosti, AML legislativa, rizikové faktory a hodnocení rizik, znaky podezřelého obchodu …číst více

23. 8. 2024 Cestovní náhrady v širších právních souvislostech – aktuálně a změny nejen pro rok 2024

Magdaléna Vyškovská – nárok na úhradu cestovních náhrad, státní zaměstnanci/soukromý sektor, sankce pro zaměstnavatele, specifické režimy, stravné, zahraniční pracovní cesta, povinnosti …číst více

23. 8. 2024 Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců

Ing. Radek Neužil, LL.M. – zákonná úprava profese, profesní pravidla, kvalifikační zkouška, principy poradenství jako právní služby …číst více

Recenze

…za mě bylo všechno perfektně připravené, organizátoři byli milí a ochotní s čímkoliv pomoci. Před pár dny jsem se poprvé zúčastnila kvalifikačních zkoušek na daňového poradce a úspěšně zvládla první část. Za všechno děkuji.

Markéta Čonková, absolvent cyklu Daňový profesionál®

Tým VOX | 15. 4. 2024

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO