Zákon o daních z příjmů – právnické osoby

Prezenčně

Lektoři

Ing. Ilona Součková

Ing. Ilona Součková

Detail lektora

Termín

20. 8. 2024; 9:00–18:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

8

Program

Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním.

Položky zvyšující výsledek hospodaření:
• povinnost dodanění neuhrazených závazků,
• pohledávky ze smluvních sankcí,
• daňové dopady oprav účtování v předchozích letech,
• daňové důsledky dohody o narovnání,
• dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek- dary, odborný výcvik, krátce o daňových důsledcích aplikace směrnice EU ATAD.

Položky snižující výsledek hospodaření:
• uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.,
• položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani, rozdíly plynoucí ze změny účetní metody, oceňovací rozdíly, goodwill…..

Zdanění bezúplatných příjmů:
• zdanění příjmů z dědění a darování,
• příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu,
• majetkový prospěch,
• příjmy získané směnou,
• daňové dopady převodních cen,
• účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku.

Daňové a nedaňové náklady:
• příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, peněžitý příspěvěk na stravování zaměstnanců, motivační příspěvek,
• příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím,
• příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů,
• cenné papíry, pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám,
• finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva,
• propagační předměty, dary, reprezentace,
• finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále,
• likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod,
• limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení,
• náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva,
• refereční cena pohonných hmot hybridních automobilů a elektromobilů.

Finanční leasing.
Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky.

Osvobození příjmů:
• z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech,
• z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí,
• z bezúplatného příjmu
• bytových družstev z nepeněnžních příjmů při převodu majetku obce nebo kraje.

Nedaňové náklady související s příjmy osvobozenými od daně.

Veřejně prospěšní poplatníci:
• veřejně prospěšný poplatník,
• svěřenský fond,
• fundace,
• daňové benefity,
• zdanění úrokových příjmů,
• osvobození bezúplatných příjmů,
• možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování).
Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí.

Společenství vlastníků bytových jednotek – zdanitelné příjmy společenství.

Hmotný majetek:
• odpisování hmotného majetku, stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku,
důsledky vyloučení nehmotného majetku z daňového zákona, mimořádné odpisy majetku
• vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky,
• odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku),
• majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny.

Snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani:
• odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty, uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky zpětně,
• odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje,
• odpočet na odborné vzdělávání,
• snižující položky na dary, snižující položky u veřejně prospěšných poplatníků, rozšíření výčtu příjemců a účelů darů

Stručná informace k dani z neočekávaných zisků.
Příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně.

!! Do programu bude zahrnut podrobný výklad změn provedených novelou zákona o daních z příjmů účinnou pro rok 2024 – „ konsolidační balíček“!!

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Potřebujete získat komplexní pohled, prohloubit znalosti nebo se připravujete na náročné zkoušky u KDP ČR? Pak je tento seminář určen právě vám…
Studijní materiály jsou samozřejmostí.

Přínos/cíl

Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“.
Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

2 890 Kč bez DPH

3 497 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

20. 8. 2024
Praha

Cenové varianty

2405280

2 890 Kč

cena bez DPH

3 497 Kč

cena s DPH

240528A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 491 Kč

cena bez DPH

6 644 Kč

cena s DPH

240528B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 803 Kč

cena bez DPH

9 442 Kč

cena s DPH

240528C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 826 Kč

cena bez DPH

11 889 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO