PODMÍNKY PREZENČNÍ VÝUKY

_______________________________________________________________________________________

Vyjádření k opatřením Vlády od 22. 11. 2021 [nic se nemění]

Včera přijatá opatření se týkají pouze volnočasových aktivit. Jak zmiňuje zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. 11. 2021: https://koronavirus.mzcr.cz/volnocasove-aktivity-pouze-s-o-n-vlada-schvalila-nova-opatreni/.

Účast na školení za účelem prohlubování nebo udržování kvalifikace se považuje za výkon práce. Podle § 230 odst. 3 Zákoníku práce přísluší za tuto dobu zaměstnanci mzda nebo plat.

Pokud je zaměstnanec vyslán na školení mimo sjednané místo výkonu práce, jde zároveň o pracovní cestu, ale ne o volnočasovou aktivitu typu (divadlo, kino, koncert, bazén, kadeřník … aj.)

Stanovisko 1. VOX je tedy v souladu se stanoviskem Vlády a Ministerstva zdravotnictví – účast na prezenční výuce je možná za podmínek stanovených od 1. 11. 2021, tedy včetně uznávání PCR a antigenního testování jako dokladu o bezinfekčnosti, více zde: https://vox.cz/podminky-prezencni-vyuky/

________________________________________________________________________________________

Účast na výuce bude umožněna za dodržení těchto podmínek:

• účastníci výuky i lektoři musí být bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (př. tělesná teplota nad 37 °C, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu ad. – podrobněji na stránkách ministerstva zdravotnictví),

• účastníci i lektoři nesmí podléhat karanténě nebo izolaci,

• účastníci si povinně zakrývají horní cesty dýchací ve všech prostorách 1. VOX (poskytujeme zdarma nanoroušky),

• všichni příchozí si u vstupu do prostor 1. VOX povinně dezinfikují ruce,

• účastníci i lektoři při vstupu do prostor společnosti VOX prokáží svou bezinfekčnost, a to,

buď aplikací (např. v mobilním telefonu)

nebo doložením dokladu, že:

absolvovali nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo

absolvovali nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník nebo

osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu nebo

osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.
(Antigenní testy neposkytujeme, je nutné donést vlastní.)

Vše v souladu s plným zněním platného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Organizační opatření ze strany 1. VOX a.s.:

• v každé učebně je pro účastníky výuky a lektora připraveno pracovní místo tak, aby byly zajištěny dostatečné rozestupy,

• rozestupy je třeba dodržovat i ve společných prostorách,

• ve společných prostorách (občerstvovny, toalety, chodby…) platí povinná ochrana horních cest dýchacích pro všechny (lektor, účastníci kurzu, personál 1. VOX),

• v učebnách platí povinná ochrana horních cest dýchacích pro účastníky kurzu a personál 1. VOX. Přednášející mají z tohoto pravidla výjimku.

Preventivní opatření ze strany 1. VOX a.s.:

• pravidelná dezinfekce všech prostor, s důrazem na místa, se kterými přicházejí zúčastnění do přímého kontaktu (kliky, madla, stolky, židle, toalety, ad.),

• na místě dostupná dezinfekce rukou – dávkovače na dezinfekci rukou jsou umístěny ke vstupu do společných prostor, občerstvovny, vstupech do učebny a na toaletách,

• pravidelná dezinfekce všech prostor pomocí ozónu,

• na toaletách jsou umístěny dávkovače s dezinfekčním mýdlem a jednorázové papírové ručníky,

• personál je vybaven ochrannými prostředky dle nařízení,

• zajištěné pravidelné přirozené větrání.

Všechny účastníky kurzů a lektory s výše uvedenými pravidly seznamujeme.

Pravidla jsou vhodně rozmístěna v prostorech 1. VOX – upozorňujeme průběžně na jejich dodržování. Vývoj situace denně sledujeme a na změny pružně reagujeme.1. VOX | 19. 11. 2021

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo