Zákon o daních z příjmů – právnické osoby

Online

Potřebujete získat komplexní pohled, prohloubit znalosti nebo se připravujete na náročné zkoušky u KDP ČR? Pak je tento seminář určen právě vám…
Studijní materiály jsou samozřejmostí.

Lektoři

Ing. Ilona Součková

Ing. Ilona Součková

Detail lektora

Termín

15. 8. 2023; 9:00–18:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

8

Program

Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním.

Položky zvyšující výsledek hospodaření:
Povinnost dodanění neuhrazených závazků • pohledávky ze smluvních sankcí • daňové dopady oprav účtování v předchozích letech • daňové důsledky dohody o narovnání • dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek, daňové důsledky aplikace směrnice EU ATAD

Položky snižující výsledek hospodaření:
• uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.,
• položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani, rozdíly plynoucí ze změny účetní metody, oceňovací rozdíly, goodwill…..

Zdanění bezúplatných příjmů:
Zdanění příjmů z dědění a darování • příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu • majetkový prospěch • příjmy získané směnou • daňové dopady převodních cen • účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku.

Daňové a nedaňové náklady:
• příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, peněžitý příspěvěk na stravování zaměstnanců, motivační příspěvek,
• příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím,
• příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů,
• cenné papíry, pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám,
• finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva,
• propagační předměty, dary, reprezentace,
• finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále,
• likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod,
• limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení,
• náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva,
• refereční cena pohonných hmot hybridních automobilů a elektromobilů.

Finanční leasing.
Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky.

Osvobození příjmů:
• z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech,
• z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí,
• z bezúplatného příjmu.

Nedaňové náklady související s příjmy osvobozenými od daně.

Veřejně prospěšní poplatníci:
Veřejně prospěšný poplatník • svěřenský fond • fundace • daňové benefity • zdanění úrokových příjmů • osvobození bezúplatných příjmů • možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování).
Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí.

Společenství vlastníků bytových jednotek – zdanitelné příjmy společenství.

Hmotný majetek:
• odpisování hmotného majetku, stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku,
důsledky vyloučení nehmotného majetku z daňového zákona, mimořádné odpisy majetku
• vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky,
• odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku),
• majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny.

Snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani:
• odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty, uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky zpětně,
• odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje,
• odpočet na odborné vzdělávání,
• snižující položky na dary, snižující položky u veřejně prospěšných poplatníků.

Příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Přínos/cíl

Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“. Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

2 890 Kč bez DPH

3 497 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

15. 8. 2023
Online

Celý cyklus

14. 8. 2023

Online

53.5 hod

17 900 Kč

cena bez DPH

Online

Cenové varianty

23A5860

2 890 Kč

cena bez DPH

3 497 Kč

cena s DPH

23A586A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 491 Kč

cena bez DPH

6 644 Kč

cena s DPH

23A586B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 803 Kč

cena bez DPH

9 442 Kč

cena s DPH

23A586C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 826 Kč

cena bez DPH

11 889 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

5. 6. 2023

Online

6 hod

2 890 Kč

cena bez DPH

Novinka Online

5. 6. 2023

Online

6 hod

2 890 Kč

cena bez DPH

Online + záznam

6. 6. 2023

Praha

20 hod

9 990 Kč

cena bez DPH

IES Prezenčně

6. 6. 2023

Online

20 hod

9 990 Kč

cena bez DPH

Online + záznam IES

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny International Education Society Kooperativa Apogeo