Praktikum pro začínající a mírně pokročilé personalisty a mzdové účetní od roku 2024

1 + 1 Online

Lektoři

Zdeněk Křížek

Zdeněk Křížek

Detail lektora

Termín

8. – 9. 7. 2024; 9:00-16:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

12

Program

1. den

Osobní a mzdová agenda v roce 2024 – povinnosti zaměstnavatele:
Vedení osobní evidence, potřebné údaje při přijímaní uchazečů o zaměstnání – předsmluvní povinnosti. Osobní spis. Ochrana osobních údajů a ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana soukromí zaměstnance. Vnitřní firemní předpisy. Předsmluvní povinnosti zaměstnavatele. Vstupní a další školení v otázkách bezpečnosti práce, předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Elektronizace vedení osobní agendy.

Zákon o pracovnělékařské službě v roce 2024:
Právní předpisy upravující problematiku pracovnělékařských služeb.
Co musí dodržovat zaměstnavatel a co zaměstnanec.
Zařazení zaměstnanců – kategorizace prací (rizikové skupiny prací), vztah a povinnosti zaměstnavatele ke krajské hygienické stanici. Vyhláška k Zákonu o pracovně lékařských službách. Připravované změny u vstupních lékařských prohlídek – otevření Zákona o pracovně lékařských službách a případné zrušení vstupních pracovně lékařských prohlídek k kategorii první a druhé. Vzory – vnitřní předpis o postupech při zabezpečení pracovnělékařských prohlídek. Žádost o provedení pracovně lékařských prohlídek. Posudek a jeho obsah. Možnost uplatnění námitek do vydaného posudku a jeho výroku.

Novela ZÁKONÍKU PRÁCE od 1.10.2023 a 2024:
Uzavírání pracovněprávních vztahů. Náležitosti pracovní smlouvy. Informování o obsahu pracovního poměru. Zkušební doba. Uzavírání PP na dobu určitou, neurčitou. Dohody o pracích mimo pracovní poměr 2024 – kompletní výklad podle poslední schválené právní úpravy. Doporučené vzory (obsah) těchto dohod a další parametry, které musí zaměstnavatelé dodržet při uzavírání těchto pracovně právních vztahů. Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů pečujících o dítě mladší 3 roky. Zásadní změny u výkonu práce na dálku – práce mimo pracoviště zaměstnavatele.
Změny v pracovním poměru – přeložení zaměstnance, pracovní cesty zaměstnanců, dočasné přidělení, návrat do práce po uplynutí překážek v práci.
Skončení pracovněprávních vztahů – zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohodou, výpovědí ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru, postupy, zásadní změny v doručování písemností a možné formy. Obsah a vydávání zápočtového listu – potvrzení o zaměstnání. Pracovní posudek. Archivace spisů po skončení pracovně právního vztahu mzdové listy, osobní spis, výplatní pásky atd…. Doporučený vzor – archivační a skartační řád.

Pracovní doba, dovolená, překážky v práci, náhrady škody 2024:
Určování pracovní doby – rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, vícesměnné provozy pojem čtyř směnný provoz, práce na dálku a nastavení zásadních pravidel, denní odpočinek, týdenní nepřetržitý odpočinek, dny pracovního klidu – případný výkon práce, přestávky v práci na jídlo o odpočinek, práce přesčas, práce v noci a dohody o pracovní pohotovosti. Nastavení režimu u pružné pracovní doby. Zvláštní režimy úvazků u pedagogických pracovníků – přímá pedagogická činnost, přespočetné hodiny, volno k samostudiu. Evidence o pracovní době § 96 Zákoníku práce. Na co se zaměřuje inspektorát práce.

Dovolená 2024.
Čerpání dovolené a její principy, které musí dodržet zaměstnavatel, ale i zaměstnanec. Zvláštní specifické postupy při výpočtu dovolené (nerovnoměrná pracovní doba, kratší úvazky, mateřská dovolená a dovolená).
Krácení dovolené při neomluvené absenci. Náhradní doba a její započitatelnost na dovolenou. Problémy s výpočty dovolených po skončení mateřské dovolené. Dovolená u dohod počínaje od 1.1.2024. Názorné ukázky různých variant výpočtu dovolené. Možné sankce za neplnění povinností ze strany čerpání dovolené pro zaměstnavatele.

Překážky v práci – na straně zaměstnavatele a zaměstnance.
Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – Nařízení vlády 590/2006 Sb. Nároky s náhradou nebo bez náhrady mzdy, platu. Překážky v práci podle zákoníku práce – obecný zájem, dávky nemocenského pojištění, jako překážka v práci. Rodičovský příspěvek a změny v délce poskytování rodičovské dovolené od roku 2024. Překážky v práci na straně zaměstnanců činných na základě dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Překážky v práci na straně zaměstnavatele.

Náhrady škody v roce 2024 – pracovní úrazy, zásadní postupy při řešení úrazového děje, § 105 Zákoníku práce. Nařízení vlády o povinné evidenci pracovních úrazů. Odškodňování úrazů a nemocí z povolání. Výpočty újmy na zdraví podle zákoníku práce. Pracovní úrazy u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výčet jednotlivých náhrad za újmu na zdraví a jejich výše.

Agenturní zaměstnávání 2024 – Změna v Zákoně o zaměstnanosti. Dohoda podle Zákoníku práce mezi uživatelem a agenturou práce. Doporučený vzor smlouvy mezi uživatelem a agenturou práce. Další důležité informace podle zákona o zaměstnanosti. Agenturní zaměstnávání cizinců – uprchlíků z Ukrajiny. Klady a zápory při agenturním zaměstnávání. Praktické zkušenosti a poznatky lektora.

2. den

Odměňování zaměstnanců – mzda, plat, odměna 2024:
Zařazování zaměstnanců – mzda, plat. Mzdový výměr, platový výměr. Právní předpisy. Minimální zaručená mzda, od roku 2024 – zásadní koncepční změna při určování minimální nebo zaručené mzdy. Institut smluvní mzdy. Co není mzdou, platem. Zákonné příplatky ke mzdě, platu – příplatek za práci přesčas, svátek, víkend, v noci, ztížené pracovní prostředí. Další možné příplatky k tarifnímu platu. Odměna za pracovní pohotovost. Praktická ukázka výpočtů mzdy, platu, nebo odměny.

Průměrný výdělek v roce 2024
Rozhodné období, započitatelný výdělek, formy průměrného výdělku, pravděpodobný výdělek, zvláštní výpočty průměrného výdělku, průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Výpočet průměrného výdělku, jako podklad pro úřad práce. Praktické zkušenosti.

Srážky ze mzdy v roce 2024 – vývoj průběhu výpočtu nezabavitelných částek

Srážky ze mzdy, platu nebo odměny podle zákoníku práce, občanského soudního řádu. Další důležité právní předpisy týkající se provádění srážek ze mzdy. Příjmy, které se zahrnují pro účely srážek. Pořadí provádění srážek • dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem • přednostní a nepřednostní pohledávky. Výpočet srážek – nezabavitelné částky na povinného a vyživované osoby od 1. 1. 2024. Názorné ukázky výpočtů. Insolvence zaměstnance – oddlužení formou splátkového kalendáře, návrh na změnu Zákona o insolvenci od 1.7.2023.
Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování exekucí od roku 2024 • provádění srážek • sleva na dani za zastavenou exekuci • chráněný účet dlužníka a povinnosti zaměstnavatelů • součinnost zaměstnavatele vůči exekutorům • celá řada názorných výpočtů a doporučených vzorů.

Výpočet dovolené v roce 2024 – zásadní informace o nároku na dovolenou u zaměstnanců činných na základě DPP a DPČ. Další ukázky specifických případových studií výpočtu dovolených při – změnách pracovních úvazků, mateřské a rodičovské dovolené, nerovnoměrného rozvrženého režimu pracovní doby.

Zaměstnávání občanů EU a cizinců od roku 2024 – základní nejdůležitější informace o povinnostech zaměstnavatelů vůči jednotlivým institucím a povinnosti samotných občanů EU a cizinců.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění • zákon o nemocenském pojištění – výtah nejdůležitějších změn pro rok 2024. Výše rozhodné částky pro vznik na pojištění u zaměstnanců malého rozsahu od 1.1.2024 –§ 7 Zákona o nemocenském pojištění. Hlášení nepojištěných dohod o provedení práce s pravděpodobnou účinností od 1.7.2024. Rozhodný výše příjmu pro rok 2024 u DPP.

Slevy na pojistném 2024 – Podrobný materiál s celou řadou názorných ukázek, kdy lez, či nikoliv uplatnit slevu na pojistném.

Další důležité informace
a) Vyhláška o výši tuzemského a zahraničního stravného od 2024.
b) Konsolidační balíček v roce 2024 a jeho dopady do:
Uplatnění slev a daňových zvýhodnění, zrušení ročních slev od 2024.
Pojem příspěvek na stravování – stravování poskytované jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti, stravenka, nebo peněžitý příspěvek na stravování – zásadní změna.
Změny v poskytování benefitů a jejich omezení,
Spoření na penzi – penzijní připojištění se státním příspěvkem, životní pojištění a spoření do dlouhodobých investičních produktů

Případné doplnění programu podle posledního vývoje legislativy ke dni akce.

Odpovědi na dotazy.

PS: Posluchači obdrží velmi podrobné materiály k daným tematickým okruhům.

Určeno

DOPORUČUJEME
Tento aplikační seminář je určen pro začínající a mírně pokročilé mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří budou zpracovávat mzdovou agendu.

Přínos/cíl

Účastníci této akce se podrobně seznámí se změnami v personální a mzdové oblasti pro rok 2024 a to nejen po stránce legislativní, ale i praktického výkladu s celou řadou názorných ukázek doporučených vzorů, vnitřních předpisů, a výpočtů.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

5 190 Kč bez DPH

6 280 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

8. 7. 2024
Online
8. 7. 2024
Praha

Cenové varianty

24A4770

5 190 Kč

cena bez DPH

6 280 Kč

cena s DPH

24A477A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 861 Kč

cena bez DPH

11 932 Kč

cena s DPH

24A477B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

14 013 Kč

cena bez DPH

16 956 Kč

cena s DPH

24A477C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

17 646 Kč

cena bez DPH

21 352 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | info@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO