Dotace na vzdělávání – POVEZ II.

Finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí svých zaměstnanců mohou získat zaměstnavatelé prostřednictvím projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Cílem projektu je podpora zaměstnavatelů v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců a OSVČ, aby tak došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti a realizaci dalších rozvojových aktivit a činností s pomocí kvalifikované pracovní síly.

Co projekt poskytuje?

POVEZ II hradí školení až do výše 85% z ceny kurzu. Projekt také hradí mzdy zaměstnanců během školení, kde příspěvek činí až 198,- Kč/hod superhrubé mzdy (maximálně do výše 33 000,- měsíčně na jednoho zaměstnance). Školení musí být v délce alespoň 40 hodin vzdělávání.

Kdo může čerpat?

Právnické osoby včetně nestátních neziskových organizací, fyzické osoby (OSVČ), zaměstnanci stávající i budoucí.

Jak se zapojit?

Příjem žádostí do projektu probíhá formou výzev prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách.

Podrobně:

 1. Prostudujte si Podmínky pro zájemce o vstup do projektu
 2. Přejděte na webové stránky http://povez.uradprace.cz, zaregistrujte se a vyplňte elektronický formulář žádosti včetně relevantních příloh. Následně vše pošlete přes datovou schránku, poštou nebo doručte osobně na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR.
 3. Příslušné pracoviště ÚP ČR žádost posoudí a informuje žadatele o výsledku hodnocení.
 4. Proveďte výběr poskytovatele vzdělávání.
 5. ÚP ČR s žadatelem uzavře Dohodu o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku.
 6. Realizujte vzdělávání prostřednictvím externího vzdělávacího zařízení či interních lektorů prezenční nebo elektronickou formou.
 7. Předložte ÚP ČR měsíčně vyúčtování mzdových nákladů školených zaměstnanců. Po ukončení vzdělávání doložte náklady na vzdělávací aktivitu (vč. dokladu prokazujícího úhradu poskytovateli vzdělávání).
 8. ÚP ČR po kontrole předložených dokladů vypočítá výši příspěvků a tyto následně vyplatí.

Bude proplacen váš vzdělávací program?

Uložte si název a téma kurzu, který byste chtěli navštívit a kontaktujte Úřad práce. Pracovníci úřadu vás informují o tom, zda náklady na dané školení mohou být pokryty dotací.

Kdo nemůže čerpat

 • Osoba, která neabsolvuje alespoň 40 hodin vzdělávání. Jde o minimální délku vzdělávacího programu.
 • Zaměstnavatel, který má místo výkonu práce na území hl. m. Prahy – zapojit se však mohou pobočky stejného zaměstnavatele s místem výkonu mimo území hl. m. Prahy.
 • Zaměstnanci bez trvalého pobytu v ČR.
 • Zájemci o kurzy měkkých dovedností. Kurzy soft skills nejsou projektem podporovány, s výjimkou měkkých dovedností, které jsou součástí odborného vzdělávání a nepřesahují 30 % celkového počtu hodin vzdělávání.
 • Žadatel o dotaci pro vzdělávací program, který se má uskutečnit po 31. 12. 2022.

Tým VOX | 14. 4. 2022

Spolupracujeme

International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO