Zákon o daních z příjmů – právnické osoby

Online

Potřebujete osvěžit komplexní pohled na dané téma nebo se připravujete na náročné zkoušky u KDP ČR? Pak je tento seminář určen právě vám…

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Lektoři

Ing. Ilona Součková

Ing. Ilona Součková

Detail lektora

Termín

16. 8. 2022; 9:00–18:00

Místo konání

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Počet výukohodin

8

Program

Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním.

Položky zvyšující výsledek hospodaření:
Povinnost dodanění neuhrazených závazků • pohledávky ze smluvních sankcí • daňové dopady oprav účtování v předchozích letech • daňové důsledky dohody o narovnání • dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek, daňové důsledky aplikace směrnice EU ATAD

Položky snižující výsledek hospodaření:
• uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.,
• položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani, rozdíly plynoucí ze změny účetní metody, oceňovací rozdíly, goodwill…..

Zdanění bezúplatných příjmů:
Zdanění příjmů z dědění a darování • příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu • majetkový prospěch • příjmy získané směnou • daňové dopady převodních cen • účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku.

Daňové a nedaňové náklady:
• příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, peněžitý příspěvěk na stravování zaměstnanců, motivační příspěvek,
• příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím,
• příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů,
• cenné papíry, pohledávky, závazky, odpis pohledávek a tvorba daňových opravných položek k pohledávkám,
• finanční i operativní leasing, zajištění závazku převodem práva,
• propagační předměty, dary, reprezentace,
• finanční náklady z úvěrových finančních nástrojů, smluvní sankce, pokuty, penále,
• likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod,
• limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení,
• náklady vynaložené na osobní automobil provozovaný na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva,
• refereční cena pohonných hmot hybridních automobilů a elektromobilů.

Finanční leasing.
Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky.

Osvobození příjmů:
• z podílů na zisku a prodejů podílů na společnostech,
• z licenčních poplatků plynoucích do zahraničí,
• z bezúplatného příjmu.

Nedaňové náklady související s příjmy osvobozenými od daně.

Veřejně prospěšní poplatníci:
Veřejně prospěšný poplatník • svěřenský fond • fundace • daňové benefity • zdanění úrokových příjmů • osvobození bezúplatných příjmů • možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování).
Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí.

Společenství vlastníků bytových jednotek – zdanitelné příjmy společenství.

Hmotný majetek:
• odpisování hmotného majetku, stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku, vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku,
důsledky vyloučení nehmotného majetku z daňového zákona, mimořádné odpisy majetku
• vymezení odpisovatele, vymezení neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky,
• odpisování technického zhodnocení provedeného poplatníkem, který není nájemcem ani uživatelem (stanovení vstupní ceny jiného majetku, způsob odpisování jiného majetku, zdanění nepeněžního příjmu v podobě technického zhodnocení majetku),
• majetek pořízený zcela nebo z části formou účelově poskytnutého daru – stanovení vstupní ceny.

Snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani:
• odčitatelná položka v podobě uplatnění daňové ztráty, uplatnění daňové ztráty jako odčitatelné položky zpětně,
• odpočet na náklady na projekty výzkumu a vývoje,
• odpočet na odborné vzdělávání,
• snižující položky na dary, snižující položky u veřejně prospěšných poplatníků.

Příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně.

Určeno

Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Přínos/cíl

Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost.

Poznámka

Seminář je součástí cyklu „Daňový profesionál® – kompletně“ a jeho modulu „Daně – výklad nejdůležitějších zákonů“.
Obsahem semináře je ucelené téma, lze jej proto absolvovat i samostatně.
Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

+

2 790 Kč bez DPH

3 376 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

16. 8. 2022
Online

Celý cyklus

15. 8. 2022

Online

53.5 hod

17 800 Kč

cena bez DPH

Online

Cenové varianty

22A4330

2 790 Kč

cena bez DPH

3 376 Kč

cena s DPH

22A433A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

5 301 Kč

cena bez DPH

6 414 Kč

cena s DPH

22A433B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

7 533 Kč

cena bez DPH

9 115 Kč

cena s DPH

22A433C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

9 486 Kč

cena bez DPH

11 478 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

15. 8. 2022

Praha

53.5 hod

17 800 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

15. 8. 2022

Praha

7 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

15. 8. 2022

Online

7 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Online

15. 8. 2022

Online

53.5 hod

17 800 Kč

cena bez DPH

Online

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo