Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2022

Průřezová „speciálka“ s odborníky na každou z oblastí na zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků po zásadních novelách.
Zaměřeno i na současnou situaci způsobenou pandemií covid-19.
Doplněno příklady z praxe řešenými všemi lektory.

Lektoři

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Detail lektora

Tomáš Novotný

Tomáš Novotný

Detail lektora

Další 2 lektoři

Termín

24. – 25. 11. 2021; 9:00–17:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

13.5

+

5 990 Kč

7 248 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

Moderuje: Mgr. Magdaléna Vyškovská

1. den
9:00–10:00 • Úvod do problematiky • Mgr. Magdaléna Vyškovská
• rozdělení cizinců z pohledu aplikovatelných předpisů,
• smlouvy o zamezení dvojího zdanění,
• evropská legislativa pro oblast sociálního zabezpečení a pro oblast vysílání zaměstnanců,
• bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení,
• vztah mezinárodních smluv a evropského práva k českým předpisům pro oblast zdanění a pojištění,
• úvod do případových studií řešených jednotlivými přednášejícími.

10:15–12:15 • Pobyt a zaměstnání cizinců na území ČR/SCHENGENU • Mgr. Tomáš Petyovský
• rozdílné povinnosti občanů EU, EHP a občanů třetích států,
• přímé zaměstnání v České republice, vyslání cizince do České republiky,
• přehled pobytových titulů na území ČR/Schengenu – zaměstnanecká karta, modrá karta, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance, sezónní zaměstnanci procedury, lhůty,
• praktický postup ze strany zaměstnavatele a zaměstnance,
• ohlašovací povinnosti cizinců,
• specifika dlouhodobého pobytu cizinců za účelem zaměstnání v ČR,
• Programy vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, kvalifikovaný zaměstnanec a program klíčový a vědecký personál, sezónní zaměstnanci,
• Brexit a jeho dopady na UK občany pracující v ČR,
• povinnosti zaměstnavatele zaměstnávajících cizince,
• práce cizinců z domova v zahraničí a povinnosti českých zaměstnavatelů,
• výjimky v době COVID-pandemie, omezený provoz zastupitelských úřadů ČR ve světě a imigračních úřadů,
• prodloužení stávajících pobytů.

13:15–17:00 • Pracovněprávní aspekty zaměstnávání cizinců v ČR; kontroly dodržování povinností zaměstnavatelů v ČR • Mgr. Tomáš Petyovský
• postavení občanů EU,
• zaměstnávání cizinců ze třetích zemí,
• povolení k zaměstnávání a výjimky, kdy cizinec toto povolení nepotřebuje,
• zadávání volných míst pro cizince,
• vysílání zaměstnanců do ČR, poskytování minimálních pracovněprávních podmínek a ohlašovací povinnosti zahraničních zaměstnavatelů v ČR, vyslání delší než 12, resp. 18 měsíců a nové povinnosti vysílajících zaměstnavatelů,
• ručení českých subjektů za dodržování minimální mzdy zaměstnanců vyslaných do ČR,
• kontrolní činnost orgánů inspekce práce,
• práva a povinnosti zaměstnavatelů v průběhu kontroly a výsledky kontroly,
• přestupky a správní delikty – průběh řízení,
• možné sankce za porušení předpisů v této oblasti z pohledu orgánů inspekce práce,
• práce cizinců z domova v zahraničí a povinnosti českých zaměstnavatelů,
• změna zaměstnavatele v případě cizinců,
• adaptačně-integrační kurzy.

2. den
9:00–11:00 • Sociální zabezpečení, nemocenské pojištění cizinců, odvod pojistného na sociální zabezpečení ve vztahu k zaměstnávání cizinců • Tomáš Novotný
• základní výklad nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009,
• účast na nemocenském pojištění ve vztahu k zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí podle koordinačních nařízení,
• dopad koordinačních nařízení a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení na účast na sociálním pojištění a odvod pojistného, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců,
• některé problematické otázky při aplikaci koordinačních nařízení,
• dokládání příslušnosti k právním předpisům (formuláře používané v rámci EU),
• postup při žádosti o vystavení formuláře A1,
• potvrzení o podání žádosti o formulář A1,
• speciální přístup k žádostem o formulář A1 v době pandemie Covid-19,
• uplatnění nároku na peněžité dávky v nemoci (náhradu mzdy v nemoci) při pobytu v jiném státě, než je stát pojištění podle koordinačních nařízení,
• vracení přeplatků na pojistném v případě zpětném určení legislativy jiného členského státu,
• aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře,
• mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel,
• Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK.

11:15–12:45 • Zdravotní pojištění • PhDr. Mgr. Adam Ander
• cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR – cizinci ze států EU, ze států mimo EU,
• mezinárodní pronájem pracovní síly a odvod pojistného,
• zdravotní pojištění (věcné dávky nemocenského pojištění) dle EU legislativy,
• rozsah nároků na zdravotní péči (evropské formuláře používané zdravotními pojišťovnami v rámci EU, postup při žádosti o vystavení formuláře S1),
• nároky na rozsah zdravotní péče nezaopatřených rodinných příslušníků občanů EU,
• rozsah nároků na zdravotní péči občanů 3. zemí a jejich rodinných příslušníků (nejednoznačný výklad přeshraničního prvku),
• nárok na zdravotní péči zaměstnanců s bydlištěm v ČR pojištěných v jiném členském státě,
• plánovaná zdravotní péče v zahraničí (Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011),
• typy průkazů zdravotního pojištění,
• režim bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení (rozsah nároků na zdravotní péči občanů smluvních států a jejich rodinných příslušníků),
• Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK
• Covid-19 – nárok na testování a očkování.

13:45–16:45 • Daňová problematika zaměstnávání v ČR, daňová a právní problematika vysílání do zahraničí • Mgr. Magdaléna Vyškovská
• informace o základních novelizovaných ustanoveních zákona o daních z příjmů týkajících se cizinců, • novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2021 a 2022 ve vztahu ke zdanění příjmů cizinců v ČR a příjmů českých daňových rezidentů ze zahraničí,
• zdanění příjmů ze závislé činnosti dle variant činnosti (zaměstnanci českého subjektu, pronájem pracovní síly a určení, kdo je plátcem daně z příjmů ze závislé činnosti), vyslaní zaměstnanci do ČR),
• důsledky některých forem zaměstnávání cizinců v ČR pro jejich zahraniční zaměstnavatele,
• zdanění příjmů jednatelů – nerezidentů a dalších členů statutárních orgánů a společníků pracujících pro společnost v ČR,
• specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí, zahraniční home-office a jeho řešení,
• zálohy na daň v České republice, kdy jsou povinné a kdy je naopak zaměstnavatel odvádět nemá, opravy základu daně prováděné zaměstnavatelem podle § 38i zákona o daních z příjmů,
• výpočet základu daně podle různých kategorií zaměstnanců,
• progresivní zdanění,
• omezení nároku na slevy na dani,
• právní a daňové aspekty vysílání pracovníků z ČR do jiných členských států EU, povinnost hradit odměnu ve výši podle zahraničních předpisů a dodržování dalších minimálních pracovně-právních standardů v jiných členských státech EU (směrnice 96/71/ES po zásadní novele), nové právní povinnosti při vyslání delším než 12, respektive 18 měsíců, srovnatelné podmínky ubytování, zahraniční cestovní náhrady atd. po zásadní novele směrnice o vysílání pracovníků do členských států EU,
• rozšířené ohlašovací povinnosti při vyslání do jiných členských států EU příslušným úřadům v zahraničí a sankce za porušení této povinnosti,
• zdanění příjmů vyslaných pracovníků za práci v zahraničí podle smluv o zamezení dvojímu zdanění,
• vznik stálé provozovny zaměstnavatele ve státě vyslání a dopad na zdanění zaměstnanců v zahraničí,
• související povinnosti českého zaměstnavatele v ČR a ve státě vyslání,
• zamezení dvojímu zdanění u českých daňových rezidentů (zaměstnavatelů i zaměstnanců),
• vynětí ze zdanění u příjmů některých zaměstnanců,
• nové výpočty zamezení dvojího zdanění při progresivním zdanění od roku 2021,
• příklady konkrétních podmínek vysílání ve vybraných státech.

16:45–17:00 • Finální zhodnocení případových studií • Mgr. Magdaléna Vyškovská
Případové studie se zohledněním povinností z hlediska cizineckého a pracovního práva, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob, sociálního pojištění, zdravotního pojištění u zaměstnání občana EU v ČR, vyslání zaměstnance z České republiky do jiného členského státu EU, zaměstnání občana ČR u zahraniční společnosti, nárok na slevy na dani, způsob výpočtu daňové povinnosti.

Určeno

Především personalistům, pracovníkům poradenských firem, ale i finančním ředitelům, daňovým poradcům, mzdovým účetním i auditorům a všem, kteří se ve své práci setkávají s občany EU i z třetích států, provozujícími činnost na území ČR.

Přínos/cíl

Do zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků do jiných členských států se promítly nejen novelizace zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti i zákoníku práce tuzemského, ale i obdobných zahraničních úprav, které zapracovaly novelizaci směrnice o vysílání pracovníků.
Navíc do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla pandemie COVID-19, která si u mnoha cizinců obvykle pracujících v České republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home-office). Taková situace mohla a může mít vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost k předpisům sociálního a zdravotního pojištění.
V neposlední řadě má pak tato situace vliv na zdanění zaměstnanců a rozsah daňové povinnosti daňových nerezidentů vůči České republice.
Zásadní otázky také přišly s ukončením přechodného období Brexitu, a to ve všech probíraných oblastech.

Průřezová speciálka je zaměřena, vedle základního výkladu týkajícího se právních podmínek zaměstnávání cizinců v ČR, jejich pojištění a zdanění, i na tyto problémové situace, s kterými se v roce 2021 a i nadále mohou zaměstnavatelé setkávat, jakož i na praktické zkušenosti s jejich řešením.
Bude podán aktuální výklad cizineckého práva, pracovněprávních aspektů zaměstnávání cizinců v ČR včetně zkušeností z kontrol realizovaných inspektoráty práce. Dále budou na semináři rozebírány podmínky vysílání zaměstnanců do a z České republiky do jiných členských států EU ve světle novelizované směrnice, která byla transponována do právních řádů členských států v červenci 2020.

Pro zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí je nezbytná znalost principů obsažených v koordinačních nařízeních EU pro oblast sociálního zabezpečení (nařízení EP a Rady EU 883/2004 a jeho prováděcí nařízení 987/2009) a dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení. Účastníci budou proto seznámeni také se změnami v navazující právní úpravě sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění týkající se zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků v ČR. Výklad pro tyto oblasti bude podáván zkušeným advokátem specializujícím se na imigrační a pracovní právo při zaměstnávání cizinců, jakož i odborníky jednotlivých institucí z oblasti sociálního a zdravotního pojištění (ČSSZ, Kancelář zdravotního pojištění).

Účastníci budou také seznámeni s aktuální daňovou problematikou týkající se zaměstnávání cizinců v České republice a vysílání pracovníků do zahraničí, zejména do EU, se speciálním zaměřením na práci zahraničních zaměstnanců vykonávanou v době COVID-19 pandemie z domova v zahraničí namísto z České republiky.

Rozebírána bude i novelizace zákona o daních z příjmů pro rok 2022 zavedení progresivního zdanění, které se projeví také při zamezení dvojího zdanění v České republice u těch zaměstnanců, kteří měli příjmy ze zahraničí.
Rozebrány budou i výsledky koordinačních výborů a aktuální judikatury, které přednese daňová poradkyně specializující se na zaměstnávání cizinců. Závěr přednáškového bloku bude věnován vysílání pracovníků českými společnostmi do států EU po účinnosti novelizované směrnice o vysílání pracovníků a zásadní nové povinnosti českých vysílajících zaměstnavatelů.
Zmíněna bude i problematika vysílání zaměstnanců do třetích států.

Přednáška bude doplněna příklady z praxe řešenými postupně jednotlivými lektory podle oblastí, které přednášejí, a závěrečnou případovou studií shrnující celé téma.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Termíny

24. 11. 2021
Praha
24. 11. 2021
Online

Cenové varianty

2107070

5 990 Kč

cena bez s DPH

7 248 Kč

cena s DPH

210707A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

11 381 Kč

cena bez s DPH

13 771 Kč

cena s DPH

210707B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

16 173 Kč

cena bez s DPH

19 569 Kč

cena s DPH

210707C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

20 366 Kč

cena bez s DPH

24 643 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo