Role a užití FINANČNÍ ANALÝZY ve finančně-ekonomickém řízení firmy, podniku, businessu i investování – sladění české a mezinárodní praxe/best practice

Prezenčně

Lektoři

Ing. Tomáš Petřík

Ing. Tomáš Petřík

Detail lektora

Termín

10. – 12. 5. 2022; 9:00–16:00

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

18

+

7 990 Kč bez DPH

9 668 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

Pojetí, úloha a aplikace FA při finančním a business řízení:
FINANČNÍ ANALÝZA (FA) – nástroj pro měření a řízení finanční efektivity a výkonnosti firmy i businessu • logika konstrukce a podstata finančních poměrových ukazatelů (FPU) a dalších parametrů užívaných při FA • základní struktura, cíle i užití FPU v současné praxi • vztah a kooperace finančního a ekonomického řízení a FA • Vstupy, výstupy a struktura FA a jejich ukazatelů (provozních, finančně-strukturálních a investičních) a jejich standardní benchmarking: Finanční účetnictví a finanční výkazy (financial statements) jako primární – datový i realizační vstup FA • základní druhy FPU (mezinárodní – včetně CIMA a lokální) a jejich cílení při finančním a business řízení, včetně tzv. KPIs (key performance indicators) • FA – nástroj pro měření, hodnocení a řízení vše podmiňující finanční efektivity a výkonnosti firmy, organizace a businessu • rozklad, hierarchie a vztahy FPU i současných provázaných KPIs • klíčové vstupní konstrukční složky (tržby, provozní zisk i jeho formy př. EBITDA/EBIT/NOPAT…, aktiva/kapitál př. NOA, finanční a kapitálová struktura př. D/E atd. a neopominutelná hotovost, tj. i CF – cash flow a její interakce zabezpečující provozní i celkové finanční fungování í stabilitu • dnes nepominutelné i referenční „náklady kapitálu“ zahrnující i riziko, rozvedené až do všudypřítomného tzv. „diskontování“; i současné zásadní DCF metody orientované na hotovost a časovou hodnotu peněz, WACC atd., produktivně obsažené i užité v programu kurzu).

Odvození klíčových finančních poměrových ukazatelů (FPU) a dalších základních parametrů FA, jejich interpretace a užití pro soudobé finanční a business řízení i rozhodování:
Odvození a užití primárních – provozních (Operating) FPU • odvození a užití finančně-strukturálních (Financial structure) FPU • odvození a užití investičních FPU (Investment) • použití mezinárodních finančních i reportingových výkazů a struktury i odvození (IAS/IFRS, US GAAP a CIMA, ACCA…) mezinárodních FPU i jejích „referenčních“ hodnot u reálné mezinárodní společnosti – mezinárodní firmy a komplexní případová studie (case study) • mezinárodní a „best practice“ přístup a struktura FA, její odvození a užití • současný zásadní investorský pohled na firmu přenositelný na jakýkoliv business, podnikání i investici • užití dnes KLÍČOVÝCH tzv. Investičních FPU (př. PE, P/EBIT, PS a PB, EV/S., tzv. investičních multiplikátorů a poměrů) a aktivního kapitálové trhu ve FA, řízení, businessu, podnikání i investování • shrnuti KOMPLETNÍ Mezinárodní FA a jejích sestav, (včetně „souhrnné tabulky FPU i KPIs“ a jejich v top praxi akceptovaných „intervalů“ a struktury i užití) i závěrů s konkrétním doporučením i akcemi pro reálnou a analyzovanou firmu i současný business • zásadní rozvinutí FA a jejích sestav do budoucna i vazba na její celkovou hodnotu (EV – ENTERPRISE VALUE), tj. ve vztahu k její celkové hodnotě i ocenění-valuaci a její praktické odvození (dále i případovou studii TP©IFA- Boeing Co. – součást programu).

Konstrukce kompletní FA v reálném podniku i businessu a její závěry, doporučení a akce:
Standardní techniky FA a strukturování FU (absolutní, procentní a rozdílové finanční ukazatele – FU –FA) • indexová analýza, vertikální a horizontální i trendová analýza (Vertical, Trend& Horizontal Analysis) • kompletní FA pro reálnou obchodně-výrobní (v praxi obvyklou „kombinovanou“) společnost i business a komplexní případová studie • český přístup a struktura FA odvození, užití a srovnání s kvalitní mezinárodní FA • jejich základní sladění i užití pro současnou praxi, včetně rozvinutí investorského odvození i užití FA (investorské vnímání firmy/businessu), a to i pro reálné investování.

Zásadní rozvinutí FA v dnes zásadním taktickém a strategickém i investičním horizontu a její doplnění tzv. soustavami FPU – bankrotními (predikčními) modely a kapitálovými trhy: Rozvinutí FA pro měření, hodnocení a ovlivňování budoucí finanční stability a výkonnosti i hodnoty • „standardní“ soustavy FPU a jejich konstrukce a aplikace • konstrukce bankrotních modelů pomocí standardizovaných „soustav FPU“ (mezinárodní Z-test a Quick test a národní IN06…) s podporou jejich produktivní analytické podpory (CIMA, ACCA, Damodaran…, burzy a kvalitní výroční zprávy-AR, Valuation Reports, SEC… a lokální př. MPO) • zásadní prediktivní rozvinutí FA do budoucna i s vazbou na stabilitu a celkovou hodnotu firmy (EV) i businessu (i strukturovaných akcií př. kmenové, prioritní atd. a podílů…), ale i efektivitu a souhrnné hodnocení vložené a riziko nesoucí investice (Investment Appraisal), včetně investice do firemních akcií (i případovou studii TP©IFA- Boeing Co. – součást programu kurzu).

Komplexní pohled a užití FA v současném ekonomickém a finančním řízení a CM i investování:
Pojetí/užití FA jako metody a základního nástroje podmiňujícího i dnes omezeného finančního řízení společnosti • komplexní a strategické pojetí současné FA a její užití pro soudobý CM (Corporate Management) a moderní Manažerské účetnictví-MA, včetně controllingu • FA a její užití při nadstavbovém ekonomickém a hodnototvorném řízení a jeho podmiňující podpora tzv. finančním řízením • FA a vazba na hodnotu – základní odvození celkové hodnoty společnosti (EV – Enterprise Value), businessu a investice včetně akciových a zásadního vlivu kvalitního kapitálového trhu • Top případová studie: reálná IFA (International FA ©IFA The Boeing Co., výrobně-obchodní a technologické globální a burzovně obchodované firmy USA) i s odvozením vnitřní a investiční hodnoty akcie • klíčová úloha nákladů kapitálu v řízení a businessu i investování zahrnující tzv. „diskontování“ a odvození „správné“ diskontní sazby – míry a její užití • odvození nákladů kapitálu (COC – Cost of Capital) reálné firmy pomocí nejrozšířenější kalkulace a analytického odvození WACC – vážených nákladů kapitálu pracující s cizím, tj. dluhovým – Debt a vlastním – Equity kapitálem, ale i neopominutelným rizikem • zásadní investorský pohled na současnou firmu a business i jeho klíčový odraz a užití ve FA/IFA, ale i celém moderním ekonomickém a finančním řízení firmy, podniku, organizace a businessu, včetně vazby na hodnotu (value) a její konkurenční tvorbu v čase zahrnující i princip tzv. neomezeného trvání firmy/podniku (going concern) • odvození vnitřní hodnoty akcie (Investice), včetně investice do firmy a businessu (případovou studii TP©IFA – Boeing Co. – součást programu) • odraz celkové hodnoty EV ve fungování firmy a businessu…a investování.

Určeno

Kurz je určen zejména pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, účetní, kontrolery, auditory, reportingové pracovníky, vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele a majitele, motivované podnikatele a investory, ale i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit a propojit ekonomiku, finance, provoz a business svojí firmy/společnosti i organizace, ale i současného businessu a zavést dnes nezbytné komplexní ekonomické a finanční řízení (EFŘ), rozvedené až na řízení korporátní (CM), podpořené moderní a produktivní finanční analýzou, včetně jejího plného mezinárodního užití a jejími současnými ukazateli, sestavami i metodami. Bude se tak dít v rozvinutí, odvození a užití komplexní FA i pro současný business i investování/investory, včetně související základní valuace-ocenění (tj. včetně zahrnutí a odvození nákladů kapitálu, investičních KPIs atd.). To znamená plné rozvinutí FA až pro soudobé a každého se týkající kompetentní investování.

Přínos/cíl

Moderní interaktivní vzdělávací program vás naučí praktickým metodám, technikám a výpočtům při provádění kvalitní komplexní finanční analýzy (včetně odvození a provázání standardních a strukturovaných finančních ukazatelů) i z nich odvozeného rozhodování a jejich užití a konkrétní aplikace do současné kvalitní, ale i mezinárodní praxe (best practice), včetně soudobé praxe investorské, autorova IFA (International Financial Analysis © IFA – The Boeing Co.), která je součástí programu.
Přičemž právě dnes zásadní a v programu začleněný investorský pohled a symetrické užití FA zahrnující náklady kapitálu i diskontování (dále př. WACC, EV investiční FPU a KPIs, vazbu na cash flow-CF, DCF – discounted cash flow, ale i vazbu na reálný kapitálový trh atd.) umožní v reálné praxi efektivně a hodnotově řídit, tj. i srovnávat (benchmarking) a konkurenčně zhodnocovat vaši firmu, organizaci i business, a to bez ohledu na to, že nejste obchodováni na burze, případně nejste velkou korporací.
To znamená, že ji využijí i menší firmy/podniky a organizace, i ty specifické a začínající (př. rodinné firmy, startups včetně přeshraničních atd.).

Dozvíte a naučíte se kvalitně v praxi a konkrétně užít:
• jak sladit a maximálně využít mezinárodní a národní (českou) FA a jejich vstupy a výstupy, ale i informační a analytickou podporu, včetně tzv. finančních výkazů (Financial Statements) a jejich položek, ale i jejich konkrétní úpravy, přizpůsobení (adjustment) a provázání,
• jak odvodit a užít rozhodující finanční poměrové ukazatele – FPU (financial ratios) v nadnárodním i syntetizujícím pojetí kvalitního finančního řízení (i rozhodování – decision) se všemi jeho zásadními preferencemi a metodami, včetně jejich vztahu se současnými výkonnostními a cílovými KPIs (Key Performance Indicators), ale i vazbou na celkovou hodnotu společnosti (EV), businessu i investice,
• jak správně odvodit a vyhodnotit výsledky ekonomického a finančního zdraví, majetkové a finanční situace firmy (i businessu) a její hospodárnosti, nákladovosti, včetně neopominutelných nákladů kapitálu (nezobrazených ve finančním účetnictví, majícím i fci diskontní míry a v praxi zásadní tzv „diskontování“ a primární vazbu na CF – hotovost, finanční struktury, výkonnosti i hodnoty (value) a tyto parametry a výsledky použít dále i pro zlepšení strategie řízení/vedení firem, podniků, organizací a podnikání i businessu a jejich celkové optimální zhodnocení, ale i trvalé konkurenční zhodnocování v čase (going concern),
• naučíte se komplexně využít FA jako nástroje pro měření, hodnocení a řízení stávající i budoucí finanční efektivity a výkonnosti firmy i businessu a finanční i bázickou podporu systému i nadstavbového nástroje organizačního, podnikového a firemního i korporátního řízení (CM) v podobě komplexního manažerského účetnictví (včetně finančního controllingu) i jeho provázaných, všudypřítomných oblastí (plánování, kontrola, podpora rozhodování a hodnocení i řízení efektivity a výkonnosti), včetně jeho zásadních realizačních metod a analýz i sestav,
• po absolvování dokážete provést kompletní, účelnou a účinnou FA jak v mezinárodním pojetí a užití, včetně jejího rozvinutí pro reálné investováni a investory (případovou studii IFA – Boeing), tak v lokálním pojetí, a to i pro reálnou českou obchodně-výrobní (kombinovanou) společnost doplněnou souhrnným – široce manažersky produktivním ukazatelem EVA (Economic value added), včetně její vazby na celkovou hodnotu společnosti (EV – Enterprise Value) a businessu, pracujícím s nadstavbovým ekonomickým ziskem a celkovými náklady kapitálu (WACC) atd. To vše bude rozvinuto do konkrétních závěrů i prakticky realizovaných rozhodnutí a akcí, případně i podle vašich konkrétních potřeb odvozených od Vašich aktivit. Přičemž se naučíte pracovat s dnes neopominutelným diskontováním a CF (cash flow) i jejich klíčové úloze v řízení a FA i valuacích (oceňování). Bude se tak systémově dít v sloučení tzv. nejlepší praxe (best practice), kdy si pomocí zahraničních FA a jejích současných FPU i KPIs (včetně renomované mezinárodní př. „CIMA“ a „ACCA“ aplikace a struktury FPU Provozní, Strukturální a Investiční…finanční výkazy dle vůdčích mezinárodních standardů atd.) i metod, včetně dnes klíčové vazby na aktivní kapitálový trh a investory. Odvodíte to nejlepší a nejvíce produktivní pro současnou českou praxi, a to prakticky pro každou společnost i business (včetně tzv. „Start-Ups“), i investování, tj. samotné investice (Investments) a všudypřítomné – dnes stále zásadnější i v „nedávné době záporných úroků a bezprecedentního kvantitativního uvolňování, ale i vrůstajícího i kumulujícího se dluhu…“ širší, tzv. „investiční rozhodování“. Tedy klíčové rozhodování přítomné u všech účastníků trhu a společnosti, včetně „běžných“ rodin i občanů. Jež je na tzv. Západě a zejména v USA běžné a objektivně nutné a zažité. V ČR dnes u zodpovědných jedinců i ekonomických a business entit nic jiného nezbývá. K tomu jsou v praxi nutné provázané kompetence (znalosti a dovednosti) a správné rozhodnutí…, ale také změna myšlení spojená s kvalitní a produktivní edukací zaměřenou na reálnou praxi.

Takto je cílen a zpracován tento vysoce aktuální a přesahový vzdělávací program FA©IFA/21 (lektor investuje na kapitálovém trhu od jeho vzniku v ČR a je bývalým CFO, včetně CFO Investiční Skupiny Expandia a nyní senior BM – Consultant), který vám rozvine komplexní i a až mezinárodní FA i pro reálné aktivní investování.

Investiční přesah a užití bude rozvedeno až na top investiční praxi mezinárodní, včetně zahrnutí nejrozvinutějšího kapitálového trhu – tj. kapitálového trhu USA a globálních trhů. A to až na jednotlivé firmy na něm operující a zde se aktivně i kurzotvorně obchodující (s nimi autor aktivně pracuje, včetně tvorby kompletní a syntetizující investiční ©IFA; př. TP – The Boeing Co. – Ba 2020+“, investiční rozbor BH-Berkshire Hathaway ikonického W. Buffetta, a.p.) dostupné – v tomto čase v kvalitní terminologické, ale i soudobé „investorské“ angličtině!

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Při účasti obdržíte kompletní kvalitní podkladové materiály a přílohy, včetně přehledu zásadní podpůrné literatury, a to i zahraniční, včetně literatury a projektů autora, lektora a senior BM konzultanta. Materiály jsou doplněny současnou renomovanou anglickou terminologií zásadních odborných výrazů, mezinárodními zkratkami s vysvětlivkami i komplexními případovými studiemi a příklady – mohou být po výkladu využity i k samostudiu, a to i interaktivní formě. Tento moderní interaktivní a flexibilní seminář je podporováván také kontinuální a distanční konzultační podporou jeho autora, lektora a senior – BMC konzultanta Ing. Tomáše Petříka. Ten s danou problematikou přichází do každodenního kontaktu – kvalitní praxí a na praktické problémy a dotazy posluchačů je schopen reagovat s ohledem na jejich potřeby jejich praxe.

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

Termíny

10. 5. 2022
Praha

Cenové varianty

2204060

7 990 Kč

cena bez DPH

9 668 Kč

cena s DPH

220406A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

15 181 Kč

cena bez DPH

18 369 Kč

cena s DPH

220406B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

21 573 Kč

cena bez DPH

26 103 Kč

cena s DPH

220406C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

27 166 Kč

cena bez DPH

32 871 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

2. 2. 2022

Praha

7 hod

3 490 Kč

2 790 Kč

cena bez DPH

Sleva Prezenčně KDP ČR

2. 2. 2022

Online

7 hod

3 490 Kč

2 790 Kč

cena bez DPH

Sleva Online + záznam KDP ČR

4. 2. 2022

Online

5 hod

2 490 Kč

1 990 Kč

cena bez DPH

Sleva Online + záznam

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo