Mzdová a personální speciálka pro rok 2022

IES Prezenčně

Volný cyklus jedenácti seminářů, které lze absolvovat i samostatně.
Možnost získat mezinárodní certifikát IES.

GARANCE KONÁNÍ KURZU

Lektoři

JUDr. Helena Pelikánová

JUDr. Helena Pelikánová

Detail lektora

Ing. Růžena Klímová

Ing. Růžena Klímová

Detail lektora

Dalších 9 lektorů

Termín

17. – 20. 5. a 23. – 26. 5. 2022

Místo konání

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

Počet výukohodin

48

Certifikát

Mzdový auditor / Mzdová auditorka

Program

1. seminář
17. 5. 2022; 9:00–13:00 • Personalistika a bezpečnost práce v roce 2022 • Mgr. Petr Kaňka
Komplexní přehled problematiky BOZP – výběr klíčových povinností organizací • povinnosti zaměstnavatele dle zákoníku práce • jakou dokumentaci má mít zaměstnavatel z pohledu legislativy – přehled všech existujících dokumentů • povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy • systém školení v BOZP podle zákoníku práce a technicko-legislativní školení ve vazbě na zdravotní způsobilost • systém ověřování zdravotní způsobilosti k práci, kategorizace prací • odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP a jeho role • kontroly, kompetence orgánů státní správy a hrozící sankce.

2. seminář
18. 5. 2022; 9:00–13:00 • FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky pro rok 2022 • Ing. Martin Šabo
Výklad vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů • používání fondů a jejich účel • tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu • fondy dle specifikace – organizační složky státu • příspěvkové organizace • obce, kraje • způsob čerpání fondů – zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny • odborové organizace a jejich spolurozhodování • co lze a nelze z fondů hradit • příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí • vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce).

3. seminář
18. 5. 2022; 13:30–17:00 • Zákon o zdravotním pojištění v roce 2022 • Ing. Jana Čemusová, Lenka Kebhartová
Změny v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 a změny platné od 1. 1. 2022 • změna zdravotní pojišťovny • zálohy OSVČ • možnosti elektronické komunikace se ZP • dlouhodobý pobyt v cizině • cizinecký prvek v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.

4. seminář:
19. 5. 2022; 9:00–13:00 • Zákon o nemocenském pojištění v roce 2022 • Mgr. Šárka Chotěborská
Novinky v systému NP: Dávky NP od roku 2022 (úprava podpůrčí doby u otcovské, rozšíření okruhu oprávněných osob u ošetřovného, změna podmínek u dlouhodobého ošetřovného, krizové ošetřovné) • nová informační povinnost vůči OSSZ od 1. 4. 2022 • aktuality při karanténě – karanténa (izolace) zaměstnance a jeho dítěte • očekávané novely – transpozice evropských směrnic do zákona o nemocenském pojištění.

Rekapitulace v nemocenském pojištění:
Účast na nemocenském pojištění: Okruh pojištěných osob • podmínky a průběh účasti na pojištění • zaměstnání malého rozsahu • dohody o provedení práce.
Dávky: Obecné podmínky nároku • výše dávek • způsob uplatnění nároku na dávky.
Organizace provádění pojištění: Organizace systému • úkoly zaměstnavatele • výplata dávek.

5. seminář
19. 5. 2022; 13:30–16:30 • Zákon o pojistném na sociální zabezpečení v roce 2022 • Mgr. Šárka Chotěborská
Aktuální legislativní situace:
Změny číselných ukazatelů • okruh poplatníků pojistného a odvod pojistného • vyměřovací základy • sazby pojistného • maximální vyměřovací základ, úhrn vyměřovacích základů • přehled o výši pojistného • přeplatky, nedoplatky • rozhodování o dluhu – výkazy nedoplatků a platební výměry • penále a úhrada pojistného a penále v splátkách od 1. 1. 2022 • promíjení penále • výkon rozhodnutí.

6. seminář
20. 5. 2022; 9:00–13:00 • Daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2022 • Ing. Monika Sušánková
Vymezení příjmů podléhající dani z příjmů ze závislé činnosti • příjmy osvobozené od daně, daňové benefity • základ daně z příjmů ze závislé činnosti • schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně • slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti • prokazování přípravy na budoucí povolání zvláštní případy výpočtu daňové povinnosti (vliv uzavřeného pracovněprávního vztahu na výpočet daně, způsob výpočtu daňové povinnosti při souběhu příjmů a další).

7. seminář
23. 5. 2022; 9:00–13:00 • Důchodové pojištění, vedení evidenčních listů v roce 2022 • JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová
Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:
• doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2022,
• druhy důchodů a jejich výše,
• vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022,
• možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání,
• tzv. výchovné a jeho vliv na výši starobního důchodu… Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření.

Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2022:
příklady vyplňování ELDP – nejčastěji zjišťovaná pochybení zaměstnavatelů,
– povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období
– rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění,
– vyloučené doby a omluvné důvody – rozšíření o tzv. „otcovskou“ a dlouhodobé ošetřovné,
– vliv mimořádných opatření k zamezení šíření nemoci covid-19 na plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění (zejména zákon č. 133/2020 Sb. a zákon č. 438/2020 Sb. – prodloužení nároku na ošetřovné a související dopady do agendy ELDP),
– doby vyloučené x doby odečítané,
– ELDP zaměstnanců čerpajících tzv. neplacené volno,
– ELDP zaměstnanců na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,
• součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,
• evidenční a archivační povinnost,
• ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,
• zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,
• využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění.

Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění.
Další zvažované změny.

8. seminář
23. 5. 2022; 13:30–17:00 • Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2022 • Mgr. Magdaléna Vyškovská
Platná právní úprava o poskytování cestovních náhrad včetně novelizace ve vazbě na zákon o daních z příjmů a úprava dalších právních předpisů • náhrady při tuzemských pracovních cestách • náhrady při zahraničních pracovních cestách • paušalizace cestovních náhrad • zálohy na pracovní cestu, vyúčtování pracovních cest • promlčení nároku na cestovní náhrady • vyslání do zahraničí jakožto pracovní cesta • vyslání do členských států EU v rámci poskytování služeb a notifikační povinnosti zaměstnavatele • minimální pracovněprávní podmínky a související povinosti zaměstnavatele • formuláře A1 • daňové a pojistné dopady.

9. seminář
24. 5. 2022; 9:00–16:00 • Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2022 • Mgr. Vladimír Černý
Zhodnocení legislativních změn z pohledu praxe v pracovním právu za rok 2021:
• sdílená pracovní místa,
• doručování písemností,
• nová pravidla pro určování/čerpání dovolené od 1. 1. 2021 – roční rekapitulace dovolené za rok 2021 v lednu 2022,
• nová judikatura – odměňování zaměstnanců a další.

Předpokládané změny v zákoníku práce v roce 2022:
Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob s termínem 2. 8. 2022:
• pružné uspořádání pracovní doby pro rodiče dětí do 8 let věku,
• otcovská dovolená,
• úpravy u rodičovské dovolené,
• vznik nároku na pečovatelskou dovolenou,

Možné další změny v pracovněprávních předpisech v roce 2022:
• nová právní úprava práce na dálku – telework.

Problematika whistleblowingu (pískání na píšťalku) – aktuálně ke květnu 2022,
přímá aplikovatelnost směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 o ochraně osob, které oznamuji porušení práva EU.

Vznik průběh a skončení pracovního poměru z pohledu praxe:
• postup zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru ve vazbě na přijímání nových zaměstnanců, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva, zkušební doba, povinnost informování, doba určitá, převedení na jinou práci, LPP – vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců,
• dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
• pracovní doba a doba odpočinku – rozvržení pracovních směn, rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba, formy a úprava odpočinku zaměstnance, práce přesčas, noční práce, pracovní pohotovost, evidence pracovní doby, překážky v práci na straně zaměstnance (pracovní neschopnost, návštěva lékaře),
• jak na problémové zaměstnance – teorie a praktické postupy (vytýkací dopisy), postup při udělování sankcí zaměstnanci za porušování právních předpisů souvisejících s výkonem práce, skončení pracovního poměru, odstupné,
• problematika působení odborové organizace ve firmě, kolektivní smlouva,
• antidiskriminační zákon z pohledu pracovněprávních vztah, povinnosti vedoucích zaměstnanců z toho vyplývající,
• ochrana osobních údajů zaměstnanců, vedení osobní agendy, archivace z praktického pohledu – GDPR a jeho účinnost.

10. seminář
25. 5. 2022; 9:00–16:00 • Mzdové předpisy v praxi pro rok 2022 • Ing. Růžena Klímová
Přehled právních předpisů vztahujících se k práci mzdových účetních • povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru, při skončení kalendářního roku – rozvrhování pracovní doby podle zákoníku práce • mzdové formy a příplatkové mzdy • sjednání mzdy a stanovení mzdy • minimální mzda • nejnižší úrovně zaručené mzdy • průměrný výdělek a náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • srážky ze mzdy • zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ, pojištěnci státu, ohlašovací povinnosti • pracovně lékařské prohlídky • příprava na budoucí povolání • další aktuální problémy ve mzdové oblasti.

11. seminář
26. 5. 2022; 9:00–16:00 • Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit • Ing. Růžena Klímová
Zápočtový list, jeho náležitosti a jeho předání • ochrana osobních údajů • osobní spis • dovolená, nárok na dovolenou, krácení, převody zůstatků, proplacení dovolené • archivace dat.

Odpovědi na dotazy.

Určeno

Cyklus seminářů je určen mzdovým účetním, auditorům, HR manažerům a všem ostatním, kteří potřebují pro správný výkon své praxe získat podrobné a aktuální informace o pracovněprávní a mzdové agendě.

Přínos/cíl

Na seminářích získáte ucelený přehled o aktuální podobě pracovněprávních a mzdových předpisů, které je nezbytné znát při vedení mzdové agendy/mzdového účetnictví a také v případně provádění mzdového auditu v roce 2022.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu.
(Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Obdržíte také ÚZ – Daň z příjmů a ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.).

Dopravní spojení

Tramvaje č. 3, 5, 6, 9, 14 a 24 do zastávky Jindřišská nebo metro A – Můstek (výstup do středu Václavského náměstí) a Jindřišskou ulicí nebo metro B – Náměstí Republiky (výstup k Masarykovu nádraží) a Dlážděnou ulicí nebo metro C – Hlavní nádraží a přes Vrchlického sady a Jeruzalémskou ulicí.

+

18 190 Kč bez DPH

22 010 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Termíny

17. 5. 2022
Praha

Kurzy v tomto cyklu

17. 5. 2022

Praha

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

19. 5. 2022

Praha

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

20. 5. 2022

Praha

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

25. 5. 2022

Praha

6 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

26. 5. 2022

Praha

6 hod

2 690 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

Cenové varianty

2203840

včetně slevy ve výši 7 000 Kč bez DPH při účasti na celém cyklu

18 190 Kč

cena bez DPH

22 010 Kč

cena s DPH

220384A

cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

34 561 Kč

cena bez DPH

41 819 Kč

cena s DPH

220384B

cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

49 113 Kč

cena bez DPH

59 427 Kč

cena s DPH

220384C

cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

61 846 Kč

cena bez DPH

74 834 Kč

cena s DPH

Certifikát

cena za certifikát Mzdový auditor / Mzdová auditorka

3 000 Kč

cena bez DPH

3 630 Kč

cena s DPH

Doporučujeme

17. 5. 2022

Praha

48 hod

18 190 Kč

cena bez DPH

IES Prezenčně

17. 5. 2022

Praha

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Prezenčně

17. 5. 2022

Online

48 hod

18 190 Kč

cena bez DPH

IES Online

17. 5. 2022

Online

4 hod

2 190 Kč

cena bez DPH

Online

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo