Konference DAŇOVÝ ŘÁD 2021 – XXI. ročník procesního daňového práva

Záštitu nad konferencí převzalo Odvolací finanční ředitelství.

Lektoři

JUDr. PhDr. Karel Šimka LL.M., Ph.D.

JUDr. PhDr. Karel Šimka LL.M., Ph.D.

Detail lektora

Ing. Tomáš Hajdušek

Ing. Tomáš Hajdušek

Detail lektora

Dalších 6 lektorů

Sleva Konference

Termín

25. – 26. 10. 2021; 9:00–16:00

Místo konání

HOTEL OLYMPIK – ARTEMIS, U Sluncové 71/14, 186 76 PRAHA 8

Počet výukohodin

11

+

5 990 Kč

4 990 Kč

6 038 Kč s DPH


Potřebuji poradit
Cenové varianty

Program

1. den • 25. 10. 2021
9:00–11:00 • Přiznání nároku na odpočet DPH v případě, kdy není prokázán dodavatel
• JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. a Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D.
• vývoj institutu deklarovaného dodavatele,
• odlišnost od jiných způsobů prokazování nároku na odpočet daně,
• aktuální sporné otázky…

11:30–13:00 • Objektivní limity obecného působení judikatury správních soudů na správní praxi správce daně • Mgr. Václav Čepelák
• Rozhodnutí správních soudů nezřídka kdy vykládají procesní ustanovení daňového řádu a dalších právních předpisů upravujících správu daní. Dle soudního řádu správního je žalovaný správní orgán v konkrétní věci (v konkrétním řízení) vázán právním názorem, který vyslovil správní soud ve zrušujícím rozsudku nebo rozsudku vyslovujícím nicotnost.
• Soudní řád správní ani další právní předpisy však výslovně neřeší otázku obecné závaznosti judikatury správních soudů. A protože judikatura správních soudů v České republice formálně není uznána za pramen práva, klade si právní nauka otázku, zda tato vůbec obecně závazná je, a pokud ano, jakou má daná závaznost podobu, resp. kde jsou její hranice.
• Uvedený příspěvek si neklade za primární cíl komplexní teoretické rozebrání dané otázky, ale spíše poukázat na praktické a objektivní limity obecné závaznosti judikatury správních soudů (pokud ji jako takovou v nějaké formě přijmeme). A v tom případě bez zajímavosti nejsou ani případné negativní dopady akceptace této premisy na právní jistotu.

14:00–16:00 • Možnost zrušení či opravy DPH na výstupu v případě neprokázání uskutečnění zdanitelného plnění
• prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S. J.D.

2. den • 26. 10. 2021
9:00–11:00 • Otázky tzv. „druhého úroku“ a jeho přiznávání v případech sporů o úrok hrazený správcem daně
• Ing. Tomáš Hajdušek a Ing. Mgr. Radim Patočka
• úroky hrazené správcem daně a povaha úroku dle § 254 daňového řádu,
• historie úroku z nadměrného odpočtu – směrnice, judikatura SDEU, judikatura NSS, daňový řád,
• důvody sporů o úrok z úroku,
• anatocismus a jeho obecný historický zákaz,
• anatocismus ve správě daní – recentní judikatura, novela d. ř. – § 153a/3.

11:30–13:00 • Esenciální výdaje (možnost uznání výdajů na uskutečněná plnění v případech, kdy nejsou prokázány vstupní výdaje, rozdíly mezi DPH a daní z příjmů) • Mgr. Jiří Gottwald

14:00–16:00 • Ručení za daň a jeho variace • JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.

Určeno

Pro daňové a účetní poradce, pracovníky státní správy a další odbornou veřejnost.

Přínos/cíl

Konference se již tradičně bude zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou se zaměřením na správu daní.
I v letošním dvacátém prvním ročníku podchytíme aktuální témata, která jsou předmětem diskuzí odborné veřejnosti.
Pokračujeme v tradici – u vybraných témat nabízíme místo samostatného přednášejícího více lektorů z „opačných stran barikády“ (soudce, daňový poradce, pracovník státní správy) pro zajištění více úhlů pohledu na danou problematiku.
Snahou letošní konference je snažit se opět nalézt hranice mezi potřebou státní správy zajistit řádný výběr daní na straně jedné a zachování práv daňových subjektů na straně druhé.

Ústředním motivem letošní konference budou různé pohledy na situace, kdy daňový subjekt uskuteční plnění na výstupu, přičemž vzniknou spory se správcem daně o uznání plnění na vstupu či o reálnosti samotného plnění.

V hlavních přednáškách budeme např. pohledem soudce Nejvyššího správního soudu i ředitele Odvolacího finančního ředitelství zkoumat otázky přiznání nároku na odpočet DPH v případě, že není prokázán dodavatel sporného plnění.
Uvedená problematika je zajímavá i z toho důvodu, že Nejvyšší správní soud položil v této věci předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie.

Referát soudce krajského soudu se bude zabývat tzv. „esenciálními výdaji“, tedy možností či nutností uznat výdaje na uskutečněná plnění v případě, že není prokázán nákup vstupů od dodavatele. Zmíněny budou též rozdíly mezi uznáním vstupů na realizované výstupy mezi daní z přidané hodnoty a daní z příjmů.

V příspěvku soudce Nejvyššího správního soudu se budeme zabývat otázkou, zda a jak je možno v případě neprokázání zdanitelného plnění „zrušit“ DPH na výstupu, když již byl vystaven od plátce daňový doklad, popř. odběratel uplatňuje nárok na odpočet DPH na vstupu, ale v dalším řízení je zpochybněno uskutečnění samotného zdanitelného plnění.

Další přednáška představí pohled zástupce státní správy a daňového poradce na vývoj problematiky tzv. „druhých úroků“, tedy situací, kdy správce daně nepřiznal daňovému subjektu úrok, na který měl nárok – k jeho vyplacení dojde až s časovým odstupem, a je požadován po správci daně i „druhý“ úrok za dobu, po kterou probíhal spor o vyplacení „prvního“ úroku.
Pozornost bude věnována i dalším aktuálním tématům z oblasti správy daní.

Cílem konference je výměna názorů ze všech zúčastněných stran, proto kromě daňových poradců přednáší i zástupci finančních orgánů, Nejvyššího správního soudu, krajského soudu apod.
Účast na debatě přislíbili – JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.; Ing. David Hubal; JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský; Ing. Tomáš Goláň; Mgr. Simona Hornochová, Mgr. Karel Šimek a Ing. Jiří Fojtík.

Ing. Zdeněk Burda (daňový poradce, člen sekce správy daní KDP ČR)
Odborný garant konference a moderátor.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení včetně oběda a sborník konference. Ubytování si účastníci zajišťují sami (e-mail: reservation@olympik.cz), www.olympik.cz.

Dopravní spojení

Metro B – Invalidovna nebo tramvaje č. 3, 8 a 24 do zastávky Invalidovna, ulicí K Olympiku směrem od centra a za hotelem Olympik doprava ulicí U Sluncové. Placené parkování je možné na hotelovém parkovišti, karty vydává recepce hotelu.

Termíny

25. 10. 2021
Praha

Cenové varianty

210553X

cena pro první přihlášené, platná do 10. 10. 2021 včetně

5 990 Kč

4 990 Kč

cena bez s DPH

7 248 Kč

6 038 Kč

cena s DPH

210553Y

cena pro pracovníky státní správy a samosprávy

3 490 Kč

cena bez s DPH

4 223 Kč

cena s DPH

Nejčastější dotazy

Jak získat automatickou slevu?

Zaregistrujte se do našeho klientského konta a my vám každých 14 dní zašleme nabídku zlevněných kurzů. Slevy dosahují až 40 % z původní ceny kurzu bez DPH. Seznam všech slev naleznete v tomto odkazu.

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Pro rychlejší komunikaci preferujeme:
E-shop: Přednostně přijímáme objednávky provedené prostřednictvím formuláře v našem webovém obchodu.

Další způsoby objednání:
Tištěná přihláška: Je možné zaslat poštou, případně předat osobně v kanceláři VOX před začátkem semináře (podrobnosti zde).
E-mailem: na adresu prihlaska@vox-kurzy.cz (nutné náležitosti naleznete zde).


Jaké oddělení mám kontaktovat?

+420 226 539 670 | vox@vox-kurzy.cz
Pro obecné informace o kurzech

+420 226 539 691 | prihlaska@vox-kurzy.cz
Pro registrace, změny objednávek a fakturace.

+420 226 539 672 | realizace@vox-kurzy.cz
Ohledně realizace distančních i prezenčních kurzů

+420 226 539 679 | produkty-hard@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu hard skills kurzů.

+420 226 539 689 | produkty-soft@vox-kurzy.cz
Informace o obsahu kurzů měkkých dovedností.

Jak objednat zakázkové školení?

Podrobné informace a objednávky vyřizuje naše manažerka pro zakázkové vzdělávání Romana Aulická – zakazky@vox-kurzy.cz

V čem se liší zakázkový kurz od otevřeného školení?

Otevřené kurzy mají pevně stanovený čas, místo konání a obsah školení. K dispozici jsou v e-shopu a účastnit se jich může kdokoliv.

V případě zakázkových kurzů si klient stanoví čas, místo, obsah školení, vybere si lektora a zvolí si rozsah školení. Vše s asistencí našich odborníků pro firemní vzdělávání, kteří pomáhají nastavit efektivní školící plán (vhodné pro větší skupiny a objednávky tvořené na míru).

Spolupracujeme

Konkurzní noviny Nicom International Education Society Incomaker Kooperativa Apogeo