Obchodní podmínky

Společnost 1. VOX a.s., IČO: 27204987, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vl. 9706, poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí a poradenství. Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a společností 1. VOX a.s. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností 1. VOX a.s. a zákazníkem vzniká na základě podané objednávky.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují uzavírání smluv o využití volného času a smluv o poskytnutí digitálního obsahu mezi Voxem a jeho zákazníkem (dále „Zákazník“) a s tím související právní vztahy, pokud je taková smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese vox.cz (dále „E-shop“), který provozuje Vox. E‑shop se zabývá zejména poskytováním služeb v oblasti vzdělávacích a lektorských kurzů a podobných vzdělávacích akcí a poskytováním souvisejících služeb (dále „Služby“).

1.2. Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu se smlouvou uzavřenou mezi Voxem a Zákazníkem, použije se v rozsahu rozporných ustanovení smlouva.

1.3.Tyto Podmínky jsou pro obě smluvní strany, tj. Zákazníka a Vox, závazné od okamžiku, kdy je mezi nimi uzavřena smlouva podle dalších ustanovení těchto Podmínek. Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

1.4, Smlouva a tyto Podmínky jsou vyhotoveny a uzavírají se v českém jazyce.

1.5.Vox upozorňuje, že znění těchto Podmínek může měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé před změnou Podmínek. Zákazník dává souhlas s aktuálním zněním Podmínek při každém jednotlivém uzavření smlouvy s

1.6. Zákazníkem může být jak spotřebitel, tak i další osoby. Spotřebitelem je člověk, který uzavírá Smlouvu s Voxem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání (dále „Spotřebitel“).

1.7. Vox se může v nabídce Služeb uvedené v E-shopu od těchto Podmínek odchýlit. V takovém případě mají přednost informace uvedené v nabídce Služeb v E-shopu.

2. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SMLOUVÁM

 

2.1.U Služeb nabízených v E-shopu je uvedena aktuální cena a další informace o Službách a jejich vlastnostech (obvykle zejm. téma kurzu, osoba lektora, termín, místo konání, počet výukových hodin aj.). Ceny Služeb jsou v E-shopu uvedeny bez daně z přidané hodnoty (pro přehled je na E-shopu v dalších krocích zobrazena i cena s DPH), bez souvisejících poplatků a bez ceny případné dopravy a platební metody a případných příplatkových nebo volitelných služeb. Pokud Vox Zákazníkovi poskytne slevy, není možné je mezi sebou kombinovat, pokud Vox neurčí jinak.

2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, které Zákazník vynaloží na to, aby mohl uzavřít smlouvu (tj. např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), si hradí Zákazník sám. Vox si neúčtuje v této souvislosti žádné zvláštní poplatky a výše těchto nákladů se řídí právním vztahem Zákazníka a příslušného poskytovatele takových služeb, od kterého Zákazník tyto služby čerpá.

2.3. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v objednávkách popsaných dále, případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi ním a Voxem, jsou pravdivé a správné. Zákazník se zavazuje případné změny těchto údajů bezodkladně oznámit Vox výslovně upozorňuje, že nenese odpovědnost za jakoukoli škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů; Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí. Zákazník se zavazuje nahradit Voxu škodu, kterou by mu způsobil sdělením nesprávných či nepravdivých údajů.

2.4. V rámci poskytování Služeb, pokud je předmětem Služby prezenční kurz, školení, přednáška nebo jiná obdobná akce, smluvní strany spolu uzavírají smlouvu o využití volného času (dále „SVVČ“). Pokud je předmětem Služby online kurz, školení, přednáška nebo jiná obdobná akce či záznam akce, smluvní strany spolu uzavírají smlouvu o poskytování digitálního obsahu (dále „SPDO“; SVVČ a SPDO společně také jako „Smlouva“).

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

3.1. Sjednání Smlouvy probíhá následovně:

3.1.1. Zákazník zvolí druh a variantu Služby (zejm. v závislosti na datu konání lekce a počtu účastníků) a vloží je do elektronického nákupního košíku (dále „Košík“);

3.1.2. v Košíku se zobrazuje výčet a přehled všech Zákazníkových položek vložených do Košíku, jejich cena za 1 kus (bez DPH) a za vybraný počet kusů (s DPH), celková cena za všechny položky v Košíku. Zákazník v tomto bodě může obsah Košíku měnit a odstranit z něj položky nebo upravit množství. Zákazník v tomto bodě také vyplní údaje fyzických osob, které se konkrétního kurzu, lekce nebo jiné akce, která je předmětem Služby, zúčastní – jméno, příjmení, e-mail a případně dále i titul a telefon. Zákazník bere na vědomí, že identifikace osob, které se objednávaného kurzu nebo jiného předmětu Služby mají zúčastnit, je pro Zákazníka závazná a bez souhlasu Voxu není možné tyto osoby změnit, tj. Služby jsou nepřevoditelné. Zákazník má možnost přidat i dalšího účastníka;

3.1.3. v poli „PLATEBNÍ METODY“ Zákazník zvolí způsob platby za Službu;

3.1.4. v poli „OSOBNÍ ÚDAJE“ Zákazník vyplní své osobní údaje (jméno, příjmení, telefon a e-mail, případně dále i titul a funkci) a fakturační adresu. Pokud má Zákazník již zřízený v E-shopu svůj zákaznický účet, může se do něj přihlásit a údaje se vyplní automaticky dle údajů v zákaznickém účtu Zákazníka;

3.1.5. E-shop Zákazníkovi umožňuje vidět rekapitulaci jeho objednávky, včetně zvoleného způsobu platby. Zákazník může obsah své objednávky měnit a vracet se k předchozím krokům. Objednávku Zákazník odešle stisknutím tlačítka „P“;

3.1.6. Po odeslání objednávky je Zákazníkovi bezprostředně odesláno shrnutí a potvrzení o přijetí objednávky na jeho e-mail, který uvedl při tvorbě objednávky nebo který je uvedený v jeho zákaznickém účtu (dále „E-mail Zákazníka“). Doručením potvrzení o přijetí objednávky na e-mail Zákazníka je Smlouva uzavřena.

3.1.7. V případě, že Zákazník má zájem o poskytnutí Služby, jejíž odpovídající podobu v nabídce E-shopu nenalezl (tzv. kurz na míru), stiskne v sekci „KURZY NA MÍRU“ tlačítko „POPTAT KURZ“ a vyplní kontaktní formulář umístěný na E-shopu. Smluvní strany si následně podmínky poskytnutí takové Služby sjednají individuálně prostřednictvím e-mailové komunikace. Smlouva bude v takovém případě uzavřena v okamžiku, kdy Zákazník potvrdí Voxu návrh na uzavření smlouvy.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Na základě uzavřené Smlouvy se Zákazník zavazuje zaplatit Voxu cenu Služby, případně další sjednané platby (dále „Další platby“), a také se zavazuje Službu převzít. Převzetím Služby se rozumí účast na lekci, kurzu nebo jiném předmětu Služby. Vox se zavazuje Zákazníkovi objednanou Službu poskytnout sjednaným způsobem.

4.2. Zákazník se zavazuje uhradit cenu za Službu (dále „Kupní cena“) společně s případnými Dalšími platbami (dále společně „Platba“). Platbu lze uhradit jedním z následujících způsobů:

4.2.1. bankovním převodem podle údajů uvedených v zálohové faktuře, která bude Zákazníkovi doručena na E-mail Zákazníka bez zbytečného odkladu po dokončení objednávky, obvykle do 2 pracovních dnů;

4.2.2. bezhotovostně kartou online před konáním offline Služby (na místě) – není možné u kurzů konaných mimo Prahu a u partnerských kurzů;

4.2.3. hotově před konáním offline Služby (na místě) – není možné u kurzů konaných mimo Prahu a u partnerských .

4.3. Platba bankovním převodem je splatná podle údajů uvedených ve faktuře doručené na E-mail Zákazníka. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Voxu. Platba bezhotovostně kartou online nebo v hotovosti je splatná v den konání offline Služby.

4.4. Pokud Zákazník neuhradí celou Platbu ve lhůtě uvedené v odst. 4.3., může Vox odstoupit od Smlouvy. Pokud Vox odstoupí od Smlouvy, nezaniká mu tím nárok na případnou náhradu vzniklé újmy. Dokud Zákazník neuhradí Platbu, nemá Vox povinnost poskytnout mu Službu a nemůže být v prodlení.

4.5. Zákazník bere na vědomí, že Vox poskytne Službu Zákazníkovi až po připsání celé Platby ve prospěch svého účtu.

4.6. Po úplném zaplacení Platby bankovním převodem Vox vystaví Zákazníkovi za provedenou Platbu daňový doklad – fakturu, kterou zašle Zákazníkovi elektronicky na e-mail Zákazníka. Při platbě bezhotovostně kartou online nebo hotově nad 10.000, – Kč včetně DPH Vox vystaví Zákazníkovi na místě konání offline Služby potvrzení o platbě a následně zašle Zákazníkovi na E-mail Zákazníka daňový doklad – fakturu. Zákazník uzavřením Smlouvy vyslovuje souhlas s tímto postupem a elektronickým zasláním faktury. Při platbě bezhotovostně kartou online nebo hotově do 10.000, – Kč včetně DPH Vox vystaví Zákazníkovi za provedenou Platbu na místě zjednodušený daňový doklad.

4.6. Stížnost týkající se Platby může Spotřebitel uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy info@vox-kurzy.cz.

5. POSKYTNUTÍ SLUŽBY

 

5.1. Vox poskytuje konkrétní Služby (kurzy, lekce aj. podobné akce) prostřednictvím lektorů uvedených v E-shopu v popisu Služby.

5.2. Vox poskytuje Služby buď prezenčně, v místě a čase stanoveném v popisku Služby na E-shopu, nebo online.

5.3. Vox si vyhrazuje právo změnit některé parametry Služby, jako např. osobu lektora či datum a místo konání lekce nebo platformu a dále právo na zrušení Služby (odstoupit od Smlouvy), případně její části, z organizačních a provozních důvodů. Veškeré takové změny Vox bez zbytečného odkladu oznámí Zákazníkovi na E-mail Zákazníka. Při offline Službě Vox může poskytnout Zákazníkovi jako náhradu nový termín poskytnutí Služby nebo otevřený voucher v hodnotě Služby.

5.3. V takovém případě bere Zákazník na vědomí, že se smlouva upraví do režimu SVVČ a odstoupení se bude řídit storno podmínkami uvedenými pro SVVČ.

5.4. Zákazník, který si objednal Službu, jejímž předmětem je akce, která se koná současně online i off-line, může VOX požádat o to, aby se namísto online akce mohl účastnit off-line akce a naopak. VOX tuto žádost posoudí a nebudou-li jejímu vyhovění bránit vážné důvody (např. kapacita místnosti atp.), žádosti zpravidla vyhoví. Na vyhovění této Žádost však Zákazník nemá právní nárok. V takovém případě bere Zákazník na vědomí, že se smlouva upraví do režimu SVVČ a odstoupení se bude řídit storno podmínkami uvedenými pro SVVČ.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

   

  6.1. Zákazník, který je spotřebitelem, může od SPDO odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne uzavření SPDO. Spotřebitel nemá právo odstoupit od SPDO podle tohoto bodu v případě naplnění podmínek podle odst. 6.2

  6.2. Spotřebitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že nemá právo odstoupit od SPDO, pokud mu VOX poskytl Službu (tj. umožnil Spotřebiteli účast na online kurzu, školení nebo jiné podobné akci, která je předmětem Služby) s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od SPDO. Pokud Vox poskytl Spotřebiteli jen část Služby a Spotřebitel následně odstoupí od SPDO v rozsahu dosud neposkytnuté části Služby odstoupí, je Spotřebitel je povinen uhradit Voxu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od SPDO

  6.3. Pro zachování lhůty dle odst. 6.1. stačí, aby Spotřebitel oznámení o odstoupení od SPDO v této lhůtě odeslal

  6.4. Spotřebitel má právo od SPDO odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení podle odst. 6.1.

  6.5. Spotřebitel může odstoupit od SPDO jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Voxu. Odstoupení od Smlouvy může například zaslat Voxu na adresu Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00, nebo na e-mailovou adresu info@vox-kurzy.cz.

  6.6. V případě, že Spotřebitel z jakéhokoli důvodu odstoupí od SPDO, je Vox povinen vrátit Spotřebiteli Platbu do 14 dnů od odstoupení. Vrátí ji stejným způsobem, jakým ji od Spotřebitele přijal. Vox je oprávněn ji vrátit i jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a pokud jí tím nevzniknou další náklady (např. voucher, náhradní termín, náhradník).

  6.7. Zákazník, který je Spotřebitelem, bere na vědomí a souhlasí s tím, že SVVČ je smlouvou, na kterou se podle § 1837 písm. j) Občanského zákoníku nevztahuje právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy. Zákazník tedy nemůže prezenční kurz, školení, přednášku nebo jinou obdobnou akci stornovat, požadovat vrácení kurzovného nebo změnu kurzu. Vox a Zákazník se ale spolu mohou dohodnout jinak (např. jiný termín, voucher, náhradník).

  6.8. Vox má právo od Smlouvy odstoupit za stejných podmínek, jako Zákazník, a to až do doby, než Spotřebiteli bude poskytnuta Služba. V případě, že Vox z jakéhokoli důvodu odstoupí od Smlouvy, vrátí si se Zákazníkem všechna dosud navzájem poskytnutá plnění, zejména Platby, a to bez zbytečného odkladu od účinnosti odstoupení.

  6.9. Vox má právo od Smlouvy odstoupit zejména v těchto případech.

  6.9.1. Zákazník si objedná Službu, u níž byla v E-shopu zobrazena zjevně nesprávná Kupní cena;

  6.9.2. Vox není schopen Službu poskytnout;

  6.9.3. Kapacita Služby nebyla dostatečně naplněna;

  6.9.4.z jiných provozních důvodů – havárie, náhlé onemocnění lektora apod.

  6.9.4. Vox Zákazníka o této skutečnosti informuje bez zbytečného odkladu od zjištění důvodů k odstoupení od Smlouvy. Vox má dále právo odstoupit od SPDO zejména v případě neoprávněných zásahů do webového rozhraní a porušení autorských práv

  6.10. V případě, případě, že Vox Zákazníkovi společně s objednávkou Služby poskytne dárek, včetně výhod jako je např. sleva atp., je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, pozbývá taková darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen společně vrátit Voxu i poskytnutý dárek.

   6.11. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností bere Zákazník na vědomí, že odst. 6.1. až 6.6. se uplatní jen v případě, že je Zákazníkem Spotřebitel. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, má právo odstoupit od smlouvy za podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „Občanský zákoník“). Pro vyloučení pochybností dále bere Zákazník na vědomí, že tento článek 6. se uplatní pouze na SPDO.

    

   7. MIMOŘÁDNÉ STORNO PODMÍNKY

    

   7.1.V tomto článku 7. jsou upravena mimořádná práva Spotřebitele, která Vox Spotřebitelům poskytuje a garantuje nad rámec práva odstoupit od Smlouvy podle zákona, které je popsáno v předchozím článku 6 Podmínek. Pro vyloučení všech pochybností Vox stanoví, že práva podle tohoto článku 7. jsou zcela nezávislá na právech podle článků, 8., 9. a 10. Podmínek, existují vedle nich, a je možné je uplatnit jen způsobem popsaným v tomto článku 7. Práva podle tohoto článku 7. náleží jen Spotřebitelům.

   7.2. Vox poskytuje Spotřebiteli právo odstoupit od Smlouvy, a to v případě online i off-line Služby za současného dodržení následujících podmínek

   7.2.1. Spotřebitel odstoupení od Smlouvy doručí Voxu nejpozději 5. (pátý) pracovní den před plánovaným datem konání akce, která je předmětem Služby;

   7.2.2. Spotřebitel od Smlouvy odstoupí prostřednictvím e-mailu info@vox-kurzy.cz, a ve své zprávě Spotřebitel dostatečně přesně specifikuje danou Akci, která byla předmětem Služby, sebe coby účastníka akce, a uvede číslo objednávky nebo jinak jednoznačně prokáže, že si Službu objednal.

   7.3. V případě odstoupení dle odstavce 7.2. Vox vrátí Spotřebiteli Platbu stejným způsobem, jakým ji od Spotřebitele přijal, nebo jiným způsobem, na kterém se smluvní strany dohodnou.

   7.4. Pokud Spotřebitel doručí odstoupení od Smlouvy Voxu později 5. (pátý) pracovní den před plánovaným datem konání akce, která je předmětem Služby, avšak současně alespoň nejpozději 2. pracovní den před tímto datem, učiní Vox výjimku z ust. 3.1.2. těchto Podmínek a umožní účast na akci náhradníkovi určenému Spotřebitelem.

    

   8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE V PŘÍPADĚ SPDO

    

   8.1. Tam, kde tento článek hovoří o Spotřebiteli, použijí se ustanovení pouze na Spotřebitele. Pokud je Zákazníkem jiná osoba, řídí se práva z vadného plnění příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ustanoveními těchto Podmínek, kde se hovoří o Zákazníkovi

   8.2. Vox se zavazuje poskytnout online Službu v požadované kvalitě, množství a bez vad. Online Služba má vady tehdy, pokud má nějaké nedostatky. Za vady online Služby odpovídá Vox v rozsahu uvedeném dále.

   8.3. Vox odpovídá Spotřebiteli, že online Služba při převzetí nemá vady.

   8.4. Vox zejména odpovídá Spotřebiteli za to, že online Služba v době, kdy bude Spotřebiteli poskytnuta:

   8.4.1. odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

   8.4.2. se hodí k účelu, pro který ji Spotřebitel požaduje a s nímž Vox souhlasil

   8.4.3. je poskytnuta s ujednanými pokyny k použití a s uživatelskou podporou.

   8.5. Vedle ujednaných vlastností Vox odpovídá Spotřebiteli, že online Služba:

   8.5.1. je vhodná k účelu, k němuž online služba tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví;

   8.5.2. jakostí, rozsahem a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti odpovídá obvyklým vlastnostem online služby téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Voxem, zejména reklamou nebo označením. Vox není vázán veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření SPDO upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření SPDO nemohlo mít vliv

   8.5.3. je poskytována s pokyny k použití, které Spotřebitel rozumně očekával;

   8.5.4. odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, pokud je Vox případně zpřístupnil Spotřebiteli před uzavřením SPDO.

   Vox neodpovídá Spotřebiteli podle tohoto odstavce 8.5., pokud Spotřebitele před uzavřením SPDO zvlášť upozornil, že se některá vlastnost online Služby liší a Spotřebitel s tím při uzavírání SPDO výslovně souhlasil.

   8.6. Spotřebitel může vytknout vadu online Služby, která se u online Služby projeví nebo vyskytne za trvání závazku. Pokud Vox poskytne Spotřebiteli jednorázové plnění (např. záznam), Spotřebitel může vytknout vadu, která se projeví v době 2 let od zpřístupnění.

   8.7. VOX neodpovídá za vady, pokud vady online Služby způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení Zákazníka nebo síťové připojení pro přístup či čerpání Služby Zákazníkem.

   8.8. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění (reklamace):

   8.8.1. Zákazník je povinen online Službu podrobně zkontrolovat, zejména její funkčnost a dostupnost. Pokud zjistí, že má vady, je oprávněn uplatnit reklamaci způsobem dle odst. 8.9.

   8.8.2. Zákazník není oprávněn uplatnit reklamaci na online Službu v případě, že o vadě věděl před jejím poskytnutím, případně pokud ho na ni Vox upozornil nebo mu z toho důvodu poskytl přiměřenou slevu z Kupní ceny.

   8.9. Způsob uplatnění reklamace:

   8.9.1. Reklamaci může Zákazník uplatnit u Voxu na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00 případně elektronicky na adrese info@vox-kurzy.cz.

   8.9.2. Spotřebitel v reklamaci uvede popis vady online Služby, své jméno a příjmení a kontaktní adresu včetně e-mailu, na který ho Vox vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace (doporučuje se telefonní číslo, adresa a e-mail, pokud možno shodný s E-mailem Zákazníka). Spotřebitel také uvede své preference k požadovanému způsobu vyřízení reklamace (zejm. dle odst. 8.10. až 8.11.). Je vhodné, aby Zákazník při reklamaci předložil doklad o koupi online Služby, jeho kopii nebo jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že ji zakoupil od Voxu.

   8.9.3. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Spotřebitel vadu vytkne a uplatní právo z vadného plnění.

   8.9.4. V případě, že bude podání, kterým Zákazník reklamuje online Službu, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzve ho Vox e-mailem zaslaným na e-mail Zákazníka nebo e-mail uvedený v reklamaci k doplnění reklamace. Pokud Zákazník nedoplní své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, Vox bude reklamaci považovat za neopodstatněnou.

   8.9.5. Vox zašle Spotřebiteli na e-mail Zákazníka nebo e-mail uvedený v reklamaci potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Potvrzení bude obsahovat i kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informací o vyřízení reklamace. Pokud Spotřebitel uplatní reklamaci osobně u Voxu, vydá mu Vox potvrzení bezprostředně po uplatnění reklamace. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Vox, posoudí stav online Služby v reklamačním řízení.

   8.10. Pokud má online Služba vadu, Spotřebitel může požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by online Služba měla bez vady. Vox odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobila Spotřebiteli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha online Služby a účel, pro který ji Spotřebitel požadoval.

   8.11. Spotřebitel dále může požadovat přiměřenou slevu z ceny online Služby nebo odstoupit od SPDO, pokud

   8.11.1. Vox vadu neodstranil podle odst. 8.10. nebo je z prohlášení Voxu nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele;

   8.11.2. se vada projeví i po odstranění, nebo

   8.11.3. je vada podstatným porušením SPDO.

   Spotřebitel dále může od SPDO odstoupit, pokud je Vox v prodlení se zpřístupněním online Služby a nesplní svou povinnost ani bez zbytečného odkladu poté, co jej Spotřebitel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se spolu dohodli.

   8.12. Přiměřená sleva podle odst. 8.11. se určí jako rozdíl mezi hodnotou online Služby bez vady a vadné online Služby, která byla Spotřebiteli poskytnuta. Má-li být online Služba poskytována po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byla poskytována vadně; Spotřebiteli náleží sleva i v případě, že odstoupí od SPDO.

   8.13. Zákazník nemůže odstoupit od SPDO podle odst. 8.11., pokud je vada online Služby jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

   8.14. Při odstoupení od SPDO Vox může Zákazníkovi zabránit v dalším užívání online Služby – zejm. mu ji může znepřístupnit.

   8.15. Vox vrátí peněžní prostředky stejným způsobem, jakým Spotřebitel uhradil Platbu. Smluvní strany se mohou dohodnout jinak, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a nevzniknou mu s tím další náklady.

   8.16. Vox zašle Spotřebiteli na e-mail uvedený v reklamaci nebo na e-mail Zákazníka písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

   9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE V PŘÍPADĚ SVVČ

   9.1. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dále Zákonem o ochraně spotřebitele.

   9.2. Vox se zavazuje poskytnout Službu v požadované kvalitě, množství a bez vad, tzn. aby v době, kdy je Spotřebiteli poskytnuta:

   9.2.1. odpovídala popisu na webových stránkách a SVVČ;

   9.2.2. byla poskytnuta v dohodnutém rozsahu, termínu a s náležitou odbornou péčí.

   Služba má vady tehdy, pokud má nějaké nedostatky. Za vady Služeb odpovídá Vox v rozsahu uvedeném dále.

   9.3. Zákazník může uplatnit právo z vady u Voxu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost se se Službou seznámit a vadu zjistit; nejpozději však do 6 měsíců od poskytnutí Služby

   9.4. Pro uplatnění reklamace se obdobně použije odst. 8.8. a 8.9.

   9.5. Pokud se na Službě vyskytne vada, která je odstranitelná, Zákazník může u Voxu uplatnit právo z vadného plnění a požadovat:

   9.5.1. nápravu – tzn. dodatečné poskytnutí Služby nebo poskytnutí náhradní Služby; 9.5.2. přiměřenou slevu z Kupní ceny

   9.6. Pokud se na Službě vyskytne vada, kterou nelze odstranit s nelze pro ni Službu užívat, Zákazník může u Voxu uplatnit právo z vadného plnění: 9.6.1. odstoupit od SVVČ; nebo 9.6.2. požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny.

   9.7. Reklamaci Spotřebitele včetně odstranění vady Vox vyřídí a Spotřebitele o ní informuje nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to na e-mail uvedený v reklamaci, případně na e-mail Zákazníka. Vox se se Spotřebitelem mohou dohodnout na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může Spotřebitel od SVVČ odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Při reklamaci se obdobně uplatní odst. 8.16. a 8.18.

    

   10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

   10.1. Zvláštní úprava při poskytnutí záznamu: Vox zpřístupní Zákazníkovi online Službu – záznam uvedený v SPDO nejpozději do 2 dnů po uzavření SPDO a současně po úplném zaplacení Platby na bankovní účet Voxu. Přístup poskytne tak, že na e-mail Zákazníka zašle odkaz pro přehrání online Služby. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že záznamem dle tohoto odstavce je pouze záznam školení nebo jiné podobné akce proběhlé v minulosti před objednáním Služby (záznamu), nikoliv záznam pořízený na akci, která byla předmětem Služby, které se Zákazník zúčastnil.

   10.2. Online kurz, školení, přednáška nebo jiná obdobná akce: Vox zpřístupní Zákazníkovi online Službu (případně její části – pokud je v informacích o Službě uvedeno, že bude poskytovaná postupně po částech) – ve sjednaném termínu po uzavření SPDO a současně po úplném zaplacení Platby na bankovní účet Voxu.

   10.3. Vox zpřístupní Zákazníkovi online Službu v nejnovější verzi dostupné v době uzavření SPDO. Vox je oprávněn obsah Služby měnit (aktualizovat, upravovat, rozvíjet), a to zejména za účelem zvýšení její hodnoty, zapracování zpětné vazby zákazníků, nových poznatků apod.; takovou změnu bez zbytečného odkladu oznámí Zákazníkovi.

   10.4. Pro využívání online Služby postačí funkční e-mailová schránka udržovaná ve stavu schopném přijímat zprávy, nainstalovaný softwarový program Zoom, dále běžné internetové připojení s dostatečnou rychlostí a zařízení s hardwarovým a softwarovým vybavením umožňujícím prohlížet webové stránky a přehrávat online videa. Je nutné, aby software obsahoval obvyklé zvukové kodeky a hardware umožňoval zvukový výstup. K přehrání online Služby je zapotřebí mít internetový prohlížeč podporující audio přehrávání. Jiné požadavky na softwarové či hardwarové vybavení nejsou.

   10.5. Online Služba, která byla Zákazníkovi zpřístupněna, je určena výhradně k nekomerčnímu a osobnímu nebo internímu užití Zákazníka. Zpřístupněním dle tohoto odstavce se rozumí možnost shlédnutí Služby, nikoli předání přístupových údajů dalším osobám.

   10.6. Zákazník bere na vědomí, že nesmí archivovat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zobrazovat, předvádět, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, nabízet k prodeji ani používat (jinak než v souladu s těmito Podmínkami) poskytnutou online Službu a informace v ní obsažené nebo získané jejím prostřednictvím. Zákazník se zároveň zavazuje, že nebude obcházet, odstraňovat, upravovat, deaktivovat, degradovat nebo mařit jakýkoli ochranný prvek, kterým je Služba zajištěna. Dále se zavazuje, že na online Službu nebude používat žádné roboty, spidery ani scrapovací či jiné automatizované prostředky pro přístup.

   10.7. Zákazník není oprávněn předávat přístupové údaje k online Službě třetí osobě.

   10.8. Zákazník může zpřístupněnou online Službu ve stejný okamžik zobrazovat pouze na 1 zařízení, totéž platí o přihlášení k uživatelskému účtu, k němuž může být ve stejný okamžik Zákazník přihlášen pouze na 1 zařízení.

   10.9. V případě porušení ustanovení odst. 10.2. až 10.8. je Vox oprávněn Zákazníkovi zrušit přístup k online Službě a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10násobku součtu všech cen online Služby, který mě Zákazník v okamžiku porušení Podmínek zpřístupněn. Zaplacením smluvní pokuty dle předchozí věty není dotčeno právo Voxu na náhradu škody. 10.10. Vox výslovně upozorňuje a Zákazník bere na vědomí, že online Služba zahrnuje informace, které odpovídají stavu poznání, vnímání věcí, náhledu na svět lektorů a povaze poskytovaných služeb. Online Služba má pouze informativní charakter. Zároveň jsou informace podávané v online Službě obecné povahy a nemusí zahrnovat veškeré možné situace, k nimž může v rámci řešení konkrétního problému v rámci ní dojít. Vox nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, která by Zákazníkovi vznikla v důsledku poskytnuté Služby.

   10.11. Vox neodpovídá za nedostupnost online Služby v případě nefunkční nebo pomalé rychlosti internetového připojení nebo z jiných technických důvodů na straně Zákazníka. Vox dále neodpovídá za propojení online Služby s digitálním prostředím Zákazníka. Online Služba může být krátkodobě dočasně nedostupná z důvodu údržby dat nebo výpadku serveru. Vox může provádět i bez předchozího upozornění Zákazníka aktualizace. Vox informuje Zákazníka o dostupnosti aktualizací, které jsou nezbytné, aby byla online Služba po dobu trvání závazku bez vad.

   10.12. Online Služba je Zákazníkovi zpřístupněna po dobu stanovenou v informacích o Službě

    

   11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    

   11.1. Osobní údaje Zákazníka Vox zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a příslušnými právními předpisy Evropské Unie.

   11.2. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

    

   12. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

    

   12.1. Pro usnadnění nákupů Zboží v E-shopu je možné si na E-shopu založit zákaznický účet. Vox nezaručuje funkčnost účtu. Vox je oprávněna zákaznický účet kdykoli zrušit i bez udání důvodu.

   12.2. Zákazník je povinen využívat svůj zákaznický účet v dobré víře, v souladu s dobrými mravy a právními předpisy. Zákazník je dále povinen svůj zákaznický účet využívat tak, aby tím nepoškozoval fungování E-shopu, Vox ani ostatní Zákazníky.

    

   13. INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU

    

   13.1. Vyřizování stížností Spotřebitele Vox zajišťuje prostřednictvím elektronické adresy info@vox-kurzy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Vox na e-mail Zákazníka.

   13.2. V případě, že mezi Voxem a Spotřebitelem dojde ke vzniku sporu, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail adr@coi.cz. Spotřebitel také může využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

   13.3. Informace o právech Spotřebitelů na společného evropském trhu a bezplatnou pomoc Spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

   13.4. Vox je oprávněna k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění

    

   14. DORUČOVÁNÍ

    

   14.1. Smluvní strany si veškerou korespondenci (oznámení týkající se vztahů Zákazníka a Voxu, zejména týkající odstoupení od Smlouvy) vzájemně doručují písemně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

   14.2. Zpráva je doručena:

   14.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;

   14.2.2. v ostatních případech podle obecně závazných právních předpisů.

   14.3. Při doručování elektronickou poštou Zákazník doručuje Voxu korespondenci na adresu info@vox-kurzy.cz. Vox doručuje Zákazníkovi korespondenci na E-mail Zákazníka.

   14.4. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Zákazník doručuje Voxu korespondenci na adresu sídla: Praha 1, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 11000. Vox doručuje Zákazníkovi listinnou nebo jinou korespondenci, jejíž povaha neumožňuje elektronické odeslání, na adresu uvedenou v objednávce.

    

   15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    

   15.1. Pokud nebylo sjednáno jinak, Vox není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

   15.2. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

   15.3. K řešení sporů, které vzniknou mezi Zákazníkem a Voxem, jsou příslušné české obecné soudy s místní příslušností dle sídla Voxu. Tím nejsou dotčena práva Spotřebitele dle příslušných právních předpisů.

   15.4. Smlouva je uložena elektronicky u Voxu a Vox k ní neumožňuje přístup.

   15.5. Vox neověřuje původ recenzí uváděných v E-shopu.

   15.6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 7.9. 2023

    

   Spolupracujeme

   International Education Society Wolters Kluwer PKF APOGEO